Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaverkostot (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLOM2100-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)

Opettaja

 • Jukka Eerola

Vastuuopettaja

Jukka Eerola

Ryhmät

 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YTV22S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • ZJAYTV22S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, YAMK
 • ZJA22STVEJ
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, Monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna sekä hahmottaa organisaation roolin kansainvälisessä arvoverkostossa. Hänellä on kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Opiskelija pystyy kehittämään organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyy omalla toiminnallaan edistämään yksilötason yhteistyötä ja verkostoitumista ja siten edistää liiketoiminnan kehittämistä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja ovat
- verkostot liiketoiminnassa
- verkostoitumisen edellytykset, hyödyt ja haasteet
- yritysten välinen yhteistyö
- yksilöiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
- arvonluonti ja yhdessä kehittäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hurmelinna-Laukkanen, Pia, and Nätti, Satu. 2018. ”Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks.” Industrial Marketing Management, 74, October 2018: 65-78.

Håkansson, Håkan, and David Ford. 2002. How should companies interact in business networks? Journal of Business Research 55, no. 2 (February): 133-139.

La Rocca, Antonella, and Ivan Snehota. 2014. “Relating in Business Networks: Innovation in Practice.” Industrial Marketing Management, Special Issue on Innovation in Networks - Per Freytag and Louise Young, 43 (3): 441–47.

Liker, Jeffrey K, and Thomas Y Choi. 2004. Building deep supplier relationships. Harvard Business Review 82, no. 12 (December): 104-113.

Pulles, Niels J., Jasper Veldman, and Holger Schiele. 2014. “Identifying Innovative Suppliers in Business Networks: An Empirical Study.” Industrial Marketing Management, Special Issue on Innovation in Networks - Per Freytag and Louise Young, 43 (3): 409–18.

Valkokari, Katri, Salminen, Jaakko, Rajala, Anni, Koskela, Merja, Kaunisto, Kari ja Apilo, Tiina. Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. 2014. VTT. Luvut 2 ja 5 (lisäksi myös luvut 3-4, jos haluatte)

Vanhala, Mika, Puumalainen, Kaisu and Blomqvist, Kirsimarja. 2011. “Impersonal Trust: The Development of the Construct and the Scale.” Personnel Review 40 (4): 485–513.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Neljä lähipäivää 20 h (2 kontaktipäivää, 2 verkko-opetuspäivää)
Ryhmätyö 40 h
Soveltava oppimistehtävä 40 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti:
1. lähipäivä + ryhmätyö
1. verkkokontaktipäivä
2. verkkokontaktipäivä + soveltava oppimistehtävä
2. lähipäivä

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan verkosto-osaamista sekä liiketoiminnan johtamisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva ryhmätyön tuotos ja esitys, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä yhteistyötä reflektoiva tehtävä.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Avoin AMK 15? polkuopiskelijaa sote 10 ja tekn 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna. Hahmotat organisaation roolin verkostossa. Ymmärrät asiakkaan tarpeita ja tunnistat markkinoiden mahdollisuuksia. Osaat suunnitella eri toimijoita viisaasti yhdistäviä verkostoja. Osaat kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyt omalla toiminnallasi edistämään yksilöiden välistä yhteistyötä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto