Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden ekologia ja ympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02300-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Tarja Stenman
  • Laura Vertainen
  • Tero Vesisenaho
  • Hannariina Honkanen
  • Aapeli Piesala

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ekologisen näkökulman ja sen merkityksen biotaloudelle. Hän tuntee biotalouden ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Hän kykenee analysoimaan ja ennakoimaan ekologisten sekä biologisten tekijöiden vaikutuksia biotalousalan toimintaan ja kehittymiseen sekä soveltamaan osaamistaan päätöksenteossa.

Sisältö

Luonnonvarojen ekologisesti kestävä käyttö.
Biomassavarojen alueellinen, kansallinen sekä globaali hyödyntäminen ja niiden en käyttöön liittyvät ekologiset reunaehdot, riskit sekä niiden analysointi ja ennakointi

Biotalouden vaikutukset maaperään, ilmakehään, vesistöihin ja eliölajeihin

Opetusmenetelmät

Yksilölliset oppimistehtävät
Pienryhmätyöskentely
Luennot
Webinaarit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- webinaarit tai luennot 25 tuntia
- oppimistehtävät 40 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 70 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kirjallisuustentti
Arvioitavat tehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee biotalouteen liittyviä keskeisiä ekologisia käsitteitä, haasteita ja mahdollisuuksia

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee biotalousalan keskeiset käsitteet, haastet ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä osittain tai pintapuolisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa biotalouden ekologiseen näkökulmaan liittyvät keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä niiden arvioinnin perusmenetelmiä. Hän osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja ekologisen näkökulman huomioon ottaen

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee biotalouden keskeiset ekologiset käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä kriittisesti ratkaistaessa biotalousalan ekologisia haasteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): opiskelija hallitsee biotalouden keskeiset ekologiset käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan ekologisia haasteita.

Esitietovaatimukset

-