Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSEA0300-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 25

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Pauliina Soanvaara

Vastuuopettaja

Pauliina Soanvaara

Ryhmät

 • ZJAYSC23KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • 05.09.2023 09:00 - 14:00, Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit YSEA0300-3005
 • 26.09.2023 14:00 - 16:00, Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit YSEA0300-3005
 • 11.10.2023 14:00 - 16:00, Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit YSEA0300-3005
 • 07.11.2023 14:00 - 16:00, Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit YSEA0300-3005
 • 04.12.2023 09:00 - 16:00, Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit YSEA0300-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdista. Lisäksi tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät systemaattisen suunnittelun ja arvioinnin merkityksen väestön terveyden edistämisessä sekä osana julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Opintojakson osaamiset
Terveyden edistämisen asiantuntijaosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuasi kykenet soveltamaan terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden ja yhteisöjen sekä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden terveyden edistämisen toiminnan kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa.

Sisältö

Terveyden determinantit
Terveyden eriarvoisuus
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa. Moodle-työtila aukeaa 28.8.2023.

Webinaarit Zoomissa:
ti 5.9.2023 klo 9-14
ti 26.9.2023 klo 14-16
ke 11.10.2023 klo 14-16
ti 7.11.2023 klo 14-16
ma 4.12.2023 klo 9-16

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion: planning and strategies. 4nd edition. United Kingdom: SAGE. (soveltuvin osin: luvut Health and health promotion, Assessing health and its determinants, Health promoting planning - a strategic approach, Evaluation)

Kemm, J. 2014. Health Promotion. Ideology, Discipline, and Specialism. Oxford University Press. (soveltuvin osin)

Green, L. W., Gielen, A. C., Ottoson, J. M., Peterson, D. V., Kreuter, M. W., & Fielding, J. E. 2022. Health Program Planning, Implementation, and Evaluation: Creating Behavioral, Environmental, and Policy Change. Johns Hopkins University Press. (soveltuvin osin)

IUHPE Accreditation / Practitioners, www.iuhpe.org

WHO: Determinants of health

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu täysin verkossa. Oppimisympäristönä Moodle ja webinaarit toteutetaan Zoomissa.
Opintojaksoon sisältyy webinaareja ja ohjattua itsenäistä opiskelua.
Webinaareihin sisältyy ennakkotehtäviä, pienryhmätyöskentelyä, vertaiskeskustelua ja luentomuotoista opiskelua. Yksi webinaareista on oppimistehtävän ohjauswebinaari. Opintojaksolla opiskellaan osittain käänteisen oppimisen (Flipped learning) menetelmää käyttäen.
Itsenäinen opiskelu sisältää opiskelumateriaaliin perehtymisen, välitehtävä- ja oppimistehtävätyöskentelyn sekä itsearvioinnin.
Opintojaksoon sisältyy välitehtävä ja kirjallinen oppimistehtävä (yksilötyö), joka esitetään PechaKucha -menetelmää käyttäen sekä itsearviointi.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla osa oppimateriaalista ja kirjallisuudesta on kansainvälistä. Välitehtävän, webinaarien ennakkotehtävien ja oppimistehtävän lähdemateriaaleina käytetään osin kansainvälistä lähdemateriaalia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- webinaarit (5 webinaarikertaa yht.18 tuntia) ja niihin liittyvä ennakkomateriaaleihin tutustuminen/ennakkotehtävät 24 tuntia
- itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen, väli- sekä oppimistehtävän tekeminen, oppimistehtävän PechaKucha -esityksen valmistelu, itsearviointi) 93 tuntia
- Yhteensä 135 tuntia

Opintojakson Moodle-työtila aukeaa 28.8.2023.

Webinaarit:
ti 5.9.2023 klo 9-14
ti 26.9.2023 klo 14-16
ke 11.10.2023 klo 14-16
ti 7.11.2023 klo 14-16
ma 4.12.2023 klo 9-16

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajankäyttö/sisällön jaksotus:
- Terveyden determinantit ja terveyden eriarvoisuus (kuormitus ja ajankäyttö: 1/3 opintojaksosta yht. 45 h)
- Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit (kuormitus ja ajankäyttö: 2/3 opintojaksosta, yht. 90 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisesta oppimistehtävästä, joka arvioidaan asteikolla 0-5 opintojakson arviointikriteerien mukaisesti. Välitehtävä arvioidaan hyväksytty/täydennettävä (ei huomioida osana opintojakson numeraalista arviointia, hyväksytty suoritus vaaditaan). Opintojakson päätteeksi opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin, joka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä (ei huomioida osana opintojakson numeraalista arviointia, hyväksytty suoritus vaaditaan).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden terveyden edistämisen koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa kuvata terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen asiantuntijuuteen kuuluvia sisältöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa arvioida omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Hän osaa yhdistellä eri tiedonlähteistä hankittua tietoa. Hän osaa arvioida kriittisesti terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin liittyvää materiaalia. Hän osaa arvioida kriittisesti myös omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa soveltaa luovasti, tutkimustietoon perustuen terveyden edistämisen malleja ja lähestymistapoja yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kuntien terveyden edistämisen kehittämisessä, koordinoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa kehittää luovasti terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan.