Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSJA0102-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Riitta Räsänen
 • Kari Jaatinen

Vastuuopettaja

Kari Jaatinen

Ryhmät

 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSH23S1
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • 13.10.2023 09:00 - 16:00, Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko YSJA0102-3010
 • 10.11.2023 09:00 - 16:00, Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko YSJA0102-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että osaat toimia hyvän julkisen hallinnon toimintaperiaatteiden mukaisesti sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hallinnon ja päätöksenteon tilanteissa.

Osaamistavoite:
Opiskelija
- tuntee hallinnon ja päätöksenteon keskeisiä käsitteitä sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon liittyvää lainsäädäntöä ja järjestelmiä.
- osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.
- osaa hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteiden, toimintaperiaatteiden ja toimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan merkitystä omalle asiantuntijuusalueelleen.
- toimii hyvän julkisen hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

- Julkishallinnon ja päätöksenteon keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoon liittyvä lainsäädäntö ja järjestelmät
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet, toimintaperiaatteet ja toimijat
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausmekanismit.

Aika ja paikka

Kaksi koko päivän webinaaria Zoomissa, ennakkotehtävä, välitehtävä, jälkitehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Toim. Rissanen, S. & Lammintakanen, J. 2017. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Salminen, A. 2016. Julkisen johtamisen etiikka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisu 60. Julkisjohtaminen 3. 4.laajennettu painos. Viitattu 20.6.2019. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-707-1.pdf

Zitting, J. & Laulainen, S. & Niiranen, V. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):4, 380-392. Viitattu 19.4.2020. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138586/YP1904_Zittingym.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Anttiroiko, A-R., Haveri, A., Karhu, V., Ryynänen, A. & Siitonen, P. 2007. Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Kunnallistutkimuksia. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.

Heuru, K. 2003. Hyvä hallinto, Helsinki: Edita.

Lehtonen, L., Lohiniva-Kerkelä, M., Pahlman, I. 2015. Terveysoikeus. Helsinki: Talentum Pro.

Mäenpää, O. 2018. Hallinto-oikeus. Helsinki: Alma Talent. uusin painos, josta seuraavat luvut:
- II Yleinen hallinto-oikeus, 1. Julkishallinnon valtiosääntöiset perusteet (s. 81-108).
- II Yleinen hallinto-oikeus, 6. Hallinto-oikeudelliset suhteet ja viranomaisen toimivalta (s. 259-285).
- V Oikeudenkäynti hallintoasioissa, 4, Valitus hallintotuomioistuimeen, josta luvut: Valitusoikeus, Valituskelpoiset hallintopäätökset, Valituskielto ja valituslupa (s. 895-938).
- VI Kunnallinen itsehallinto ja muut itsehallinnon muodot, 9. Oikeusturva kunnallishallinnossa ja kunnan oikeusturva, josta luvut Oikaisuvaatimusmenettely ja Muutoksenhaku kunnan päätöksiin (s. 1217-1221).

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu webinaareissa 2 päivää, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät, dialogiset keskustelut.

Saat sähköpostiin tiedon Moodle-työtilan avautumisesta n. 4 viikkoa ennen ensimmäistä webinaaria. Katso Moodlesta orientaatiovideo ja tee opintojakson ennakkotehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa JAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opetus: (toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta)
pe 13.10.2023 klo 9.00-16.00
pe 10.11.2023 klo 9.00-16.00

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä n. 4 viikkoa ennen I webinaaria ja päättyy viimeisen oppimistehtävän palautukseen n. 2 viikkoa II webinaarin jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija ymmärtää hallinnon ja päätöksenteon perusteet toimintaympäristössään. Opiskelija tunnistaa joitakin hallinnollisia työkaluja hallinnon kehittämisessä. Hän ymmärtää hyvän hallinnon periaatteet.

Tyydyttävä 2
Opiskelija ymmärtää hallinnon ja päätöksenteon perusteet. Hän osaa miettiä toimintaympäristön muutosta terveys- ja sosiaalipolitiikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa ja pystyy käyttämään joitakin kehitystyökaluja. Opiskelija tunnustaa päätöksentekoprosessit eri toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa määritellä hallinnon ja päätöksenteon perusteita terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alalla. Lisäksi hän tuntee joitakin ajankohtaisia terveys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja kykenee tarkastelemaan niitä toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Opiskelija tuntee ja valitsee oikeat hallinnollisen kehityksen ja päätöksenteon välineet. Opiskelija tuntee erilaisia menetelmiä palveluprosessien parantamiseksi. Hän toimii ja osaa perustella toimintaansa hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti.

Kiitettävä 4
Opiskelija hallitsee hallinnon ja päätöksenteon perusteet ja osaa muodostaa niistä yhtenäisen kokonaisuuden tarkastellessaan toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja päätöksenteon prosessin ja osaa hyödyntää sitä arjen johtamis- ja esimiestoiminnassa. Opiskelija seuraa sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiskeskustelua ja osaa liittää sen oman asiantuntijuusalueensa kehittämiseen. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä ja kriittisesti analysoida niiden tuloksia palvelujen ja prosessien kehittämiseksi. Opiskelija toimiin hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja osaa kuvata sen keskeisen sisällön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tuntee hallinnon ja päätöksenteon keskeisiä käsitteitä ja niihin liittyvää alan lainsäädäntöä ja järjestelmiä sekä osaa hyödyntää niitä arjen johtamis- ja esimiestoiminnassaan. Hän seuraa ja arvioi kriittisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnon ja päätöksenteon tutkimusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiskeskustelua. Hän kykenee yhdistelemään tietoa ja esittämään perusteltuja näkökulmia oman asiantuntijuusalueen kehittämiseen. Opiskelija osaa toimia hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja perustella toimintaansa.

Lisätiedot

Avoin amk 5 paikkaa
Arviointimenetelmät: Vertaisarviointi, kirjalliset oppimistehtävät, itsearviointi ja opettajan arviointi