Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BT49-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
  • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Emilia Lahdenperä
  • Johanna Lehosmaa

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

  • 13.09.2023 12:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3005
  • 04.10.2023 13:00 - 16:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3005
  • 01.11.2023 13:00 - 16:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3005
  • 29.11.2023 12:00 - 17:00, Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa YS00BT49-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hyödyntää palvelumuotoilun asiakaslähtöistä
lähestymistapaa yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palvelujen kehittämistoiminnassa.

Opintojaksolla keskitytään palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja niihin soveltuviin
menetelmiin sekä asiakaskokemuksen merkitykseen palvelujen kehittämisen keskeisenä tekijänä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Oppimaan oppiminen
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät asiakaskokemuksen muodostumisen mekanismeja sekä osaat kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen menetelmiä sekä osaat
hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa. saat perustella kehittämisen tarvetta näyttöön perustuen sekä ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen kehittämisessä. Osaat soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä asiakaslähtöisessä työelämän kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Johdanto palvelumuotoiluajatteluun
Palvelumuotoilun prosessi
Asiakaslähtöisyys palvelumuotoilun lähtökohtana
Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut
Palvelumuotoilun hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Aika ja paikka

HYVINVOINTIYKSIKKÖ

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.
Suomeksi
Soveltuvin osin:
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Tampere: Talentum.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Liettua: Alma Talent.
Maula, H. & Maula, J. 2019. Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Canada: O´Reilly.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.

+ muu opintojaksolla suositeltu aineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Webinaari (läsnäolovelvoite): pienryhmätyöskentely ja luento
Itsenäinen yksilötyöskentely
Itsenäinen ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät: Oppimisportfolio, projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus jakautuu seuraavasti:

1. Ennakkotehtävien tekeminen 1 op. Arviointi hyväksytty/hylätty.
2. Osallistuminen webinaareihin + niihin valmistautuminen 1 op. Webinaarit ovat läsnäolovelvollisia.
3. Projektityö pienryhmissä 3 op, posteri. Arviointi hyväksytty/hylätty
4. Oppimisportfolio (työstäminen sisältyy kaikkiin opintojakson aktiviteetteihin). Arviointi hyväksytty/hylätty
5. Itsearviointi

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Johdanto palvelumuotoiluun:
Zoom-osoite: https://jamk.zoom.us/j/63640435662
Opintojakso alkaa elokuussa 2023 ennakkotehtävällä
Webinaari 1 syyskuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 2 lokakuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 3 lokakuu 2023
Itsenäinen yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Webinaari 4 marraskuu
Projektityön esittäminen

Opintojakson toteutukseen sisältyy myös viikoittaisia ohjausaikoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjausajat ilmoitetaan opintojakson työtilassa opintojakson alkaessa.

Merkittävä osa opintojaksoa on ryhmässä toteutettava, työelämälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, johon opiskelijan tulisi kyetä sitoutumaan. Opiskelijat voivat valita projektin aiheen valmiista toimeksiannoista tai tuoda oman, soveltuvan aiheen. Työskentelyajat projektityön parissa projektiryhmä määrittelee itse.

Lisätietoja opiskelijoille

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva palaute ja kokoava loppuarviointi.

1. Ennakkotehtävien ja viikkotehtävien arviointi hyväksytty/täydennettävä
2. Osallistuminen webinaareihin
3. Projektityö pienryhmissä arviointi hyväksytty/hylätty.
4. Oppimisportfolio arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa kuvata palvelumuotoiluprosessin ja sen keskeisiä menetelmiä sekä perustella niiden valintaa näyttöön perustuen. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoiluprosessia ja sen menetelmiä tavoitteellisesti työelämän kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan kokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä kehittämistoiminnassa näyttöön perustuen.