Siirry suoraan sisältöön

Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2018-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Janne Alenius
 • Tiina Oksanen

Vastuuopettaja

Janne Alenius

Ryhmät

 • ZJASAR23KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • SAR23KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 27.09.2023 08:15 - 11:15, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 10.10.2023 12:30 - 15:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 23.10.2023 12:15 - 15:15, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 06.11.2023 12:15 - 15:15, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 07.11.2023 08:15 - 11:15, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 22.11.2023 12:30 - 15:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 04.12.2023 12:30 - 15:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020
 • 07.12.2023 08:30 - 09:45, Tentti /Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet SZYY2018-3020

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena perehtyä sisä- ja syöpätautien ehkäisyyn, hoitamiseen ja yksilöllisen omahoidon tukemiseen.

Opintojakson osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät sisä- ja syöpäsairauksien keskeiset riskitekijät ja sinulla on valmiuksia voimavaralähtöiseen ennalta ehkäisyyn. Ymmärrät sisä- ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoitotyön prosessia sekä tutustut tavallisimpiin hoitotyön menetelmiin edellä mainittujen potilasryhmien hoidossa. Osaat soveltaa elämäntapamuutokseen motivoivia ohjausmenetelmiä sekä tiedät miten tukea potilaan sitoutumista omahoitoon myös digitaalisissa ohjausympäristöissä. Perehdyt säteilyturvallisuuden perusteisiin ja tutustut keskeisiin radiologisiin tutkimuksiin.

Sisältö

Sisä- ja syöpätautien riskitekijät ja ennaltaehkäisy
Sisä- ja syöpätautien hoitotyön ja lääkehoidon perusteet
Sisä- ja syöpätauteja sairastavan omahoidon ohjaus
Kuvantamistutkimukset ja niihin liittyvä säteilyturvallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Holmström P., Korhonen L., Kuusisto M., Rintamäki R. & Tauriainen M-M. 2022. Sisätaudit. Sanoma Pro.
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019 (tai uusin painos). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin
Säteilysuojelun perusteet (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä (vaatii käyttäjätunnuksen)
Motivoiva keskustelu (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä (vaatii käyttäjätunnuksen
Sairaanhoitajien tietokannan artikkelit ja käypä hoito suositukset soveltuvin osin.
Soveltuvien potilasjärjestöjen kotisivut.
Muu tunnilla tai Moodlessa annettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson opetusmenetelmät perustuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen nähdään opiskelijan oman toiminnan tuloksena ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on siinä keskeinen rooli. Osalle opetuskertoja on ennakkotehtävä, joka auttaa orientoitumaan tunnilla käsiteltävään asiaan ja siten oppitunneilla päästään syventymään asiaan nopeammin. Oppitunneilla tehdään myös soveltavia potilas case tehtäviä ja tutustutaan aiheeseen liittyvään hoitotieteelliseen tutkimukseen annettujen lähteiden avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään chat- ja etävastaanottosimulaatioharjoituksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 49

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 6 x 4h oppituntia ja 1h tentti
Simulaatio harjoitus 1 x 4h oppituntia
Pari- ja ryhmätyöskentely 24h
Itsenäinen työskentely 55h

Lisätietoja opiskelijoille

Arvioitin tapahtuu opintojakson lopussa olevan tentin avulla. Arviointi 0-5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen vaatii silti kaikkien opintojaksolla annettujen tehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet terveelliset elämäntavat ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen. Tunnistat yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteet. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta.

Tyydyttävä 2
Sinulla on kokonaiskuva elämäntapojen vaikutuksesta terveyteen ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen. Ymmärrät yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteet. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti. Ymmärrät yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perusteita perustellen. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.

Kiitettävä 4
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti sekä ohjauksen aiheita priorisoiden. Sinulla laaja ymmärrys yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöistä. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon perustellen ja potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat perustella potilaalle terveellisten elämäntapojen merkitystä ja osaat ohjata potilaita voimavaralähtöisesti sekä ohjauksen aiheita priorisoiden. Osaat arvioida yleisimpien sisä- ja syöpäsairauksien riskitekijöitä ja tiedät, miten vaikuttaa niihin. Osaat kertoa potilaalle johdonmukaisesti hänen sairaudestaan sekä ohjata potilaalle omahoidon yksityiskohtaisesti, perustellen ja potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden. Osaat perusasioita säteilyturvallisuudesta ja osaat ohjata potilasta kuvantamistutkimuksiin liittyen.