Siirry suoraan sisältöön

Sisä- ja syöpätautien hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2019-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Janne Alenius
 • Tiina Oksanen

Vastuuopettaja

Tiina Oksanen

Ryhmät

 • SAR23KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 18.01.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 31.01.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 12.02.2024 12:30 - 15:45, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 14.02.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 07.03.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 08.03.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 13.03.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014
 • 15.03.2024 08:15 - 11:30, Sisä- ja syöpätautien hoitotyö SZYY2019-3014

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on antaa teoreettiset perusteet suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyötä ja palliatiivistä hoitotyötä.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätautipotilaan hoitotyötä sekä akuutissa että vakaassa vaiheessa. Ymmärrät sairaanhoitajan työnkuvan moniammatillisessa tiimissä. Hyödynnät päätöksenteossa näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat ehkäistä ja hoitaa sairauksiin mahdollisesti liittyviä komplikaatioita ja syvennät potilasohjausosaamista. Tiedät sisätauteja sairastavan potilaan lääke- ja nestehoidon perusteet. Osaat hoitotyön keinoin arvioida sekä hoitaa palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan oireita hänen yksilölliset hoidontarpeensa huomioiden. Tunnistat eettisiä ongelmia sisätautien ja palliatiivisessa hoitotyössä.

Sisältö

Sisätauteja sairastavan potilaan akuuttihoitotyö ja lääke- ja nestehoidon osaaminen
Potilaan tilan arvioimiseen ja raportointiin tarkoitettujen työkalujen (NEWS, cABCDE, ISBAR) teoreettiset perusteet.
Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon perusteet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019 (tai uusin painos). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin

Sairaanhoitajien tietokannan artikkelit, hoitotyön suositukset ja käypä hoito suositukset soveltuvin osin.

Soveltuvien potilasjärjestöjen kotisivut.

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset luennot
Ryhmätyöskentely
Simulaatioharjoittelu
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pyritään tekemään yhteistyötä potilasjärjestöjen, kokemusasiantuntijoiden sekä hoitotyön ammattilaisten kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti viimeisellä kontaktikerralla.

1. uusinta yksilötenttinä EXAM-studiossa

2. uusinta yksilötenttinä EXAM-studiossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Interaktiiviset webinaariluennot 20 t
Simulaatioharjoittelua 8t
Ennakkovalmistautuminen kontakteihin 35 t
Muu itsenäinen opiskelu 56 t
Ryhmätehtävät 12 t
Ryhmätentti 4 t

Yhteensä 5 x 27 t = 135t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetusmenetelmät perustuvat konsktruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen nähdään opiskelijan oman toiminnan tuloksena ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on siinä keskeinen rooli. Opetuskertoihin valmistaudutaan perehtymällä käsiteltäviin asioihin ennakkoon annetun ohjeistuksen mukaisesti. Uutta tietoa opetellaan soveltamaan opettajan johdolla ja ymmärtämisen painottamisella edistetään mielekästä tiedon jäsentämistä. Oppimistehtävistä ja ryhmätöistä annetaan palautetta, mutta myös itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla on tärkeä rooli. Kurssin tentti arvioidaan arvosanalla, joka perustuu opetussuunnitelman kriteereihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Sinulla on perustiedot suunnitella, toteuttaa ja arvioida akuutin sisätautipotilaan hoitoa. Teet päätöksiä oppikirjallisuuteen perustuen sisätautien ehkäisyssä, hoidon toteuttamisessa ja seurannassa sekä palliatiivisessa hoitotyössä.

Tyydyttävä 2
Sinulla on tietoperusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida akuutin sisätautipotilaan hoitotyötä perustellen omat ratkaisut. Teet päätöksiä oppikirjallisuuteen perustuen sisätautien ehkäisyssä, hoidon toteuttamisessa sekä palliatiivisessa hoitotyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Sinulla on monipuolinen tietoperusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida akuutin sisätautipotilaan hoitotyötä yksilöllisesti. Osaat perustella päätöksiäsi näyttöön perustuen sisätautien ehkäisyssä, hoidon toteuttamisessa ja seurannassa sekä palliatiivisessa hoitotyössä.

Kiitettävä 4
Sinulla on monipuolinen tietoperusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida akuutin sisätautipotilaan hoitotyötä perustellen ja analyyttisesti. Osaat tehdä päätöksiä hyödyntäen monitieteistä, näyttöön perustuvaa tietoa sisätautien ehkäisyssä, hoidon toteuttamisessa ja seurannassa sekä palliatiivisessa hoitotyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Sinulla on laaja tietoperusta suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti akuutin sisätautipotilaan hoitoa. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä hyödyntäen monitieteistä, näyttöön perustuvaa tietoa, solveltaen sekä potilaan yksilöllisyyden ja voimavarat huomioiden hoidon eri vaiheissa sekä palliatiivisessa hoitotyössä.