Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön harjoittelu II (11 op)

Toteutuksen tunnus: SHK8W200-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Elina Tiainen

Ryhmät

  • SOK20K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa ennakoida ja tunnistaa korkean riskin raskaudet sekä ehkäistä ja puuttua raskauden riskitekijöihin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida korkean riskin raskauksiin liittyvää kätilötyötä moniammatillisesti. Opiskelija ymmärtää raskauden aikaisten häiriöiden vaikutuksen raskauskokemukseen ja osaa kohdata ja tukea vanhempia näissä tilanteissa. Opiskelija osaa johtaa omaa työtään ja kehittää itseään ammatillisesti. Hän osaa toimia työyhteisössä rakentavasti sekä kehittää työyhteisön toimintaa osana työyhteisöä.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu prenataaliosastolla ja äitiyspoliklinikalla.

Aika ja paikka

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu äitiyspoliklinikalla ja riskiraskauksien osastolla

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
WS työskentely

Kansainvälisyys

Harjoitelun voi suorittaa myös vaihdossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista, sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattiataitoa edistävä harjoittelu 270 t
WS 27t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty suoritus edellyttää

Kätilön ammatillinen toiminta
Opiskelija:
Osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Toiminnassa toteutuvat kätilötyön eettiset periaatteet ja potilasturvallisuus.
Osaa toimia yhteiskunnallisesti valveutuneesti.
Kätilötyön asiakkuus
Opiskelija:
Pystyy luomaan turvallisen ja luottamuksellisen nais-/perhekeskeisen yhteistyösuhteen kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden/perheiden kanssa.
Osaa kuulla asiakasta ja olla tilanneherkkä.
Tunnistaa vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaa käsitellä niitä asiakkaan kanssa.
Osaa toimia voimavaralähtöisesti ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä varhaista vuorovaikutusta edistävästi.

Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana
Opiskelija:
Tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvät hoitopolut.
Osaa toimia oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti tietojensa ja taitojensa rajoissa opiskeluvaihe huomioiden.
Osaa soveltaa prosessiajattelua kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Pystyy osittain itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon.
Osaa toteuttaa voimavaralähtöistä, ennakoivaa ja terveyttä edistävää ohjausta sekä tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä riskitekijöitä.
Hallitsee keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät ja niihin liittyvän hoitoteknologian.
Osaa toteuttaa ohjattuna turvallista lääkehoitoa ja työskentelee aseptiikan periaatteiden mukaisesti.


Kätilötyön kehittäminen
Opiskelija:
Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia.
Kykenee hahmottamaan eri yhteistyö tahot ja osaa työskennellä yhdessä monniammatillisissa työryhmissä.
Kykenee suunnittelemaan ja organisoimaan työtään.
Toiminnassa näkyy kehittävä työote ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Näkee itsearviointinsa pohjalta omat kehitystarpeensa ja osaa reflektiivisesti arvioida omaa ammatillisuuttaan ja omia voimavarojaan.
Osaa kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen ja itsereflektion pohjalta.
Arviointimenetelmät:
- opiskelijan itsearviointi
- arviointikeskustelu harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää Kätilön ammatillinen toiminta Opiskelija: Osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Toiminnassa toteutuvat kätilötyön eettiset periaatteet ja potilasturvallisuus. Osaa toimia yhteiskunnallisesti valveutuneesti. Kätilötyön asiakkuus Opiskelija: Pystyy luomaan turvallisen ja luottamuksellisen nais-/perhekeskeisen yhteistyösuhteen kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden/perheiden kanssa. Osaa kuulla asiakasta ja olla tilanneherkkä. Tunnistaa vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaa käsitellä niitä asiakkaan kanssa. Osaa toimia voimavaralähtöisesti ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä varhaista vuorovaikutusta edistävästi. Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana Opiskelija: Tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvät hoitopolut. Osaa toimia oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti tietojensa ja taitojensa rajoissa opiskeluvaihe huomioiden. Osaa soveltaa prosessiajattelua kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Pystyy osittain itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon. Osaa toteuttaa voimavaralähtöistä, ennakoivaa ja terveyttä edistävää ohjausta sekä tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä riskitekijöitä. Hallitsee keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät ja niihin liittyvän hoitoteknologian. Osaa toteuttaa ohjattuna turvallista lääkehoitoa ja työskentelee aseptiikan periaatteiden mukaisesti. Kätilötyön kehittäminen Opiskelija: Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia. Kykenee hahmottamaan eri yhteistyö tahot ja osaa työskennellä yhdessä monniammatillisissa työryhmissä. Kykenee suunnittelemaan ja organisoimaan työtään. Toiminnassa näkyy kehittävä työote ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Näkee itsearviointinsa pohjalta omat kehitystarpeensa ja osaa reflektiivisesti arvioida omaa ammatillisuuttaan ja omia voimavarojaan. Osaa kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen ja itsereflektion pohjalta. Arviointimenetelmät: - opiskelijan itsearviointi - arviointikeskustelu harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa

Esitietovaatimukset

Hallitsee korkean riskin raskausajan kätilötyön tietoperustan. Lääkelaskut hyväksytysti suoritettu.