Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön harjoittelu V (13 op)

Toteutuksen tunnus: SHK8W500-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

13 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Riina Sahlman

Ryhmät

  • SOK20K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkea riskin synnytykseksi. Hän osaa toimia korkea riskin synnytyksessä moniammatillisesti. Hän ymmärtää mahdollisten häiriötilanteiden vaikutuksen synnytyskokemukseen ja osaa tukea ja auttaa vanhempia näissä tilanteissa.
Opiskelija ymmärtää kätilöjohtoisen toiminnan merkityksen kätilön työssä ja osaa johtaa omaa työtään ja kehittää itseään ammatillisesti. Hän osaa toimia työyhteisössä rakentavasti ja osallistuu työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu synnytyssalissa ja synnytysvastaanotolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Paananen, U., Pietiläinen, S-L., Raussi-Lehto E., Väyrynen P., Äimälä A-M. 2020. Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja. Edita.

Opetusmenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Arviointi toteutetaan Workseedin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

351h, josta synnytyssali 320h ja Workshop 31h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty suoritus edellyttää

Kätilön ammatillinen toiminta
Opiskelija:
Osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Toiminnassa toteutuvat kätilötyön eettiset periaatteet ja potilasturvallisuus.
Osaa toimia yhteiskunnallisesti valveutuneesti.
Kätilötyön asiakkuus
Opiskelija:
Pystyy luomaan turvallisen ja luottamuksellisen nais-/perhekeskeisen yhteistyösuhteen kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden/perheiden kanssa.
Osaa kuulla asiakasta ja olla tilanneherkkä.
Tunnistaa vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaa käsitellä niitä asiakkaan kanssa.
Osaa toimia voimavaralähtöisesti ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä varhaista vuorovaikutusta edistävästi.

Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana
Opiskelija:
Tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvät hoitopolut.
Osaa toimia oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti tietojensa ja taitojensa rajoissa opiskeluvaihe huomioiden.
Osaa soveltaa prosessiajattelua kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Pystyy osittain itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon.
Osaa toteuttaa voimavaralähtöistä, ennakoivaa ja terveyttä edistävää ohjausta sekä tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä riskitekijöitä.
Hallitsee keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät ja niihin liittyvän hoitoteknologian.
Osaa toteuttaa ohjattuna turvallista lääkehoitoa ja työskentelee aseptiikan periaatteiden mukaisesti.


Kätilötyön kehittäminen
Opiskelija:
Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia.
Kykenee hahmottamaan eri yhteistyö tahot ja osaa työskennellä yhdessä monniammatillisissa työryhmissä.
Kykenee suunnittelemaan ja organisoimaan työtään.
Toiminnassa näkyy kehittävä työote ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Näkee itsearviointinsa pohjalta omat kehitystarpeensa ja osaa reflektiivisesti arvioida omaa ammatillisuuttaan ja omia voimavarojaan.
Osaa kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen ja itsereflektion pohjalta.
Arviointimenetelmät:
- opiskelijan itsearviointi
- arviointikeskustelu harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää Kätilön ammatillinen toiminta Opiskelija: Osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Toiminnassa toteutuvat kätilötyön eettiset periaatteet ja potilasturvallisuus. Osaa toimia yhteiskunnallisesti valveutuneesti. Kätilötyön asiakkuus Opiskelija: Pystyy luomaan turvallisen ja luottamuksellisen nais-/perhekeskeisen yhteistyösuhteen kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden/perheiden kanssa. Osaa kuulla asiakasta ja olla tilanneherkkä. Tunnistaa vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaa käsitellä niitä asiakkaan kanssa. Osaa toimia voimavaralähtöisesti ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä varhaista vuorovaikutusta edistävästi. Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kliinisenä osaajana Opiskelija: Tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvät hoitopolut. Osaa toimia oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti tietojensa ja taitojensa rajoissa opiskeluvaihe huomioiden. Osaa soveltaa prosessiajattelua kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Pystyy osittain itsenäiseen, näyttöön perustuvaan päätöksentekoon. Osaa toteuttaa voimavaralähtöistä, ennakoivaa ja terveyttä edistävää ohjausta sekä tunnistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä riskitekijöitä. Hallitsee keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät ja niihin liittyvän hoitoteknologian. Osaa toteuttaa ohjattuna turvallista lääkehoitoa ja työskentelee aseptiikan periaatteiden mukaisesti. Kätilötyön kehittäminen Opiskelija: Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia. Kykenee hahmottamaan eri yhteistyö tahot ja osaa työskennellä yhdessä monniammatillisissa työryhmissä. Kykenee suunnittelemaan ja organisoimaan työtään. Toiminnassa näkyy kehittävä työote ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Näkee itsearviointinsa pohjalta omat kehitystarpeensa ja osaa reflektiivisesti arvioida omaa ammatillisuuttaan ja omia voimavarojaan. Osaa kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen ja itsereflektion pohjalta. Arviointimenetelmät: - opiskelijan itsearviointi - arviointikeskustelu harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa

Esitietovaatimukset

Osaa itsenäisesti hoitaa matalan riskin synnytyksen ja hallitsee siihen liittyvät auttamismenetelmät. Hallitsee korkean riskin kätilötyön tietoperustan.
Lääkelaskut hyväksytysti suoritettu.