Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 25

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Elina Tiainen

Ryhmät

  • SOK21K1
    Kätilö (AMK)
  • 02.10.2023 12:15 - 13:45, Kätilötyön kehittäminen SLSS2016-3001
  • 16.11.2023 12:00 - 13:30, Kätilötyön kehittäminen SLSS2016-3001
  • 25.01.2024 09:45 - 11:15, Kätilötyön kehittäminen SLSS2016-3001/Suunnitelmaseminaari

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat kätilötyön osaamista mukaan lukien kestävän kehityksen osaaminen sekä InnoFlash ja Yrittäjysopintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio. ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida kätilötyön kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä. Opintojakson käytyäsi osaat arvioida ja ennakoida kätilötyön kehittämistä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, Future Factory

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvä kehittämistyö tehdään alakohatisena tai moniammatillisena työelämälähtöisenä projektina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi 135 t

Sisällön jaksotus

Kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi syksy 2023 - kevät 2024

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn kriteerit:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä

Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
-Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
-Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
-Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.

Lisätiedot

Kätilö (AMK) opiskelijoille perhe- ja yhteisöhoitotyön moduuli toimii Future Factory-projektin orientaationa (5 op).

Opintojakson arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta
1) Projektin suunnitteluosaaminen (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttamisesta kestävän kehityksen periaatteet huomioiden