Siirry suoraan sisältöön

Kuljetusmuodot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY4500-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Kimmo Lehtonen

Ryhmät

 • ZJATLS23SMM
  Avoin amk, Logistiikka, Monimuoto
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 29.01.2024 15:30 - 17:00, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 30.01.2024 15:00 - 16:30, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 04.03.2024 09:45 - 11:15, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 05.03.2024 13:15 - 14:45, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 08.04.2024 09:45 - 11:15, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 08.04.2024 12:00 - 13:30, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020
 • 13.05.2024 13:15 - 16:30, Kuljetusmuodot TLLY4500-3020

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Kuljetusmuotojen roolin ymmärtäminen kansainvälisessä toimitusketjussa on logistiikkainsinöörin perusosaamista. Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään kuljetusmuotojen merkityksen osana logistista järjestelmää ja toimitusketjua, huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset. Opintojakson käytyäsi hallitset rautatie-, maantie-, lento- ja merikuljetusten toimintaympäristön ja säädösten hyödyntämismahdollisuudet erityisesti palvelun käyttäjän ja kansantalouden näkökulmasta.

Tieto ja ymmärrys:

Opit ymmärtämään kuljetusmuotojen välisiä eroja ja teknisiä ratkaisuja, mitkä liittyvät maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

Tutkimukset ja tiedonhaku:

Osaat perustellusti valita sopivia ratkaisuja eri kuljetusmuotojen hyödyntämisessä osana logistista järjestelmää. Pystyt analysoimaan ratkaisua ja tekemään yksinkertaisia johtopäätöksiä kokonaisuudesta.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:

Sisäistät kuljetusmuotojen roolin osana yritysten logistisia toimintoja ja ymmärrät ratkaisujen vaikutuksia palvelun käyttäjän näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Kestävän liikenteen reunaehdot, Maantiekuljetukset, Rautatiekuljetukset (sis. yhdistetyt kuljetukset), Merikuljetukset, Lentokuljetukset sekä uudet palvelumallit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tapaninen, U. 2018. Logistiikka ja liikennejärjestelmät
Tavaraliikenneyrittäjä. 2021. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Railas, L. 2020. Incoterms 2020
Nisula, Heiskanen, 2019. Ulkomaankuljettajan käsikirja

Opetusmenetelmät

-luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-pienryhmätyöskentelyä
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä.
-tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Ekskursiot
-Virtuaaliekskursiot
-Vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin sisältyy yksi tentti. Tentin toteutustapa ilmoitetaan kurssin aloitusinfossa. Tentin painoarvo on 30 % kurssin kokonaispistemäärästä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa tunnistaa kuljetusmuodon valintaan vaikuttavia teknisiä ratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää kuljetusmuotojen valintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perustietämys