Siirry suoraan sisältöön

Materiaalin ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY6500-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Petrus Syvänperä

Ryhmät

  • TLS22SMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 06.09.2023 08:30 - 11:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3018
  • 06.09.2023 12:00 - 15:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3018
  • 04.10.2023 08:30 - 11:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3018
  • 04.10.2023 12:00 - 15:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3018

Tavoitteet

Tarkoitus:
Hyvällä materiaalinohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketulokseen sekä logistiikan tehokkuuteen ja asiakaspalveluun. Globaaleissa toimitusketjuissa sekä digitaalisessa kaupankäynnissä materiaalinohjauksen osa-alueiden, kuten kysynnän ennustamisen, varastotasojen optimoinnin, tuotantostrategian valinnnan sekä kapasiteetin suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan ja hallitsemaan yrityksen materiaalivirtoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät materiaalinohjauksen perusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä niiden merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Osaamiset:
- Tutkimukset ja selvitykset
- Tieto ja ymmärrys
- Hankintaosaaminen
- Sisälogistiikkaosaaminen
- Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite:
- Opit ymmärtämään kysynnän ennustamisen merkityksen liiketoiminnan kannalta sekä tiedät perinteisimmät menetelmät ennusteiden tekemiseen.
- Tiedät, miten yrityksen materiaalivirtoja sekä varastotasoja hallitaan. Ymmärrät, miten minimoida näistä aiheutuvia kustannuksia.
- Ymmärrät tuotannonohjauksen perusperiaatteet sekä eri tuotantostrategiat ja niiden merkityksen yritystoiminnan kannalta.
- Ymmärrät miten kone-, tila- sekä henkilöstökapasiteetti määritetään ja ymmärrät kapasiteetin hallinnan perusperiaatteet.

Sisältö

- Kysynnän ennustaminen
- Varastonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta
- Tuotannonohjaus
- Kapasiteetin hallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna toteutuksen työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Suositeltava kirjallisuus:
Introduction to materials management. 2017. Chapman, Stephen N. Harlow : Pearson Education Ltd.

Opetusmenetelmät

Toteutuksen suorittamiseen kuuluu luentoja (2 kontaktipäivää), itsenäistä opiskelua oppimateriaaleista sekä palautettavia oppimistehtäviä.

Oppimistehtäviä tehdään kontaktipäivien aikana sekä itsenäisenä työskentelynä. Toteutuksen tehtävät on kuvattu tarkemmin toteutuksen työtilassa. Tehtävät ovat joko yksilötehtäviä tai ryhmätöitä (kerrottu tehtävänannossa), ja niiden palautusajankohdat vahvistetaan opintojen edetessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin toteutuksen aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 16 oppituntia.
Itsenäinen opiskelu noin 120 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.