Siirry suoraan sisältöön

Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW207-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Karoliina Mecklin
 • Taina Sten
 • Tuija Kontinen
 • Niilo Kuokkanen
 • Suvi Aunala
 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • ZJA23SSSSOL
  Avoin AMK, sote, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Lasten ja nuorten hoitotyön syventävä osaaminen
 • SAR23KM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 23.10.2023 08:00 - 09:30, Opintojakson info /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 23.10.2023 09:45 - 11:15, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 23.10.2023 11:30 - 15:30, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 23.10.2023 15:45 - 17:15, Lääkelaskenta /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 06.11.2023 08:00 - 09:30, Lääkelaskukoe /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 06.11.2023 09:45 - 11:15, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 06.11.2023 12:15 - 13:45, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 06.11.2023 14:00 - 16:00, MT /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 23.11.2023 08:30 - 11:00, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 23.11.2023 12:00 - 16:45, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 29.11.2023 08:00 - 11:00, Teoria /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 29.11.2023 11:45 - 16:30, Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 11.12.2023 08:00 - 11:30, Ryhmäkoe /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 11.12.2023 11:45 - 16:00, Osaamisen osoittaminen /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012
 • 11.12.2023 16:00 - 18:30, Osa ryhmää jatkaa /Perhehoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW207-3012

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on valmius käyttää perhehoitotyön auttamismenetelmiä

Opintojakson osaamiset
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Kliininen osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Ymmärrät perheiden moninaisuuden ja osaat soveltaa simulaatiotilanteessa perhehoitotyön keskeisiä voimavaraistavia menetelmiä. Ymmärrät lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet ja osaat soveltaa simulaatiotilanteessa kasvun ja kehityksen seurantamenetelmiä sekä sairaan lapsen tutkimus- ja auttamismenetelmiä.
Osaat soveltaa simulaatiotilanteessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tutkimus- ja auttamismenetelmiä.

Sisältö

Perheiden moninaisuus
Näyttöön perustuva perhehoitotyö
Perheiden voimavarakeskeinen neuvontakeskustelu
Roolikartat
Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta
Lasten tunne- ja turvataidot
Sairaan lapsen keskeiset tutkimukset ja niissä avustaminen
Vastasyntyneen ja lapsen elvytys
Gynekologiset tutkimus- ja auttamismenetelmät ja niissä avustaminen
Suunnittelemattoman sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoito
Vastasyntyneen perushoito
Vauvahieronta
Imetysohjauksen perusteet
Lääkelaskut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Botha Elina ja Ryttyläinen-Korhonen Katri. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Åstedt-Kurki P., Jussila AL. ym. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. Helsinki: WSOY.Oppimateriaalit. (soveltuvin osin)
Storvik-Sydänmaa, Tervajävi ja Hammar. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanomapro. (soveltuvin osin)
Perhehoitotyöhön liittyvät keskeiset Hoitotyön suositukset ja Käypä hoito –suositukset

Opetusmenetelmät

Laboraatio- ja simulaatio-opetus
Osaamisen osoittaminen näyttönä
Lääkelaskennan kontaktiopetus
Osallistava luento-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perhehoitotyön opintojaksoportfolio
Osaamisen osoittaminen näyttönä
Lääkelaskukoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatio- ja simulaatio opetus, osaamisen osoittamisen näyttö ja lääkelaskenta 3 op

Sisällön jaksotus

Laboraatio- ja simulaatio-opetus, osaamisen osoittamisen näyttö ja lääkelaskenta toteutuu samanaikaisesti Äitiys- ja naisen hoitotyön sekä Lasten- ja nuorten hoitotyön kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Hyväksytyn opintojaksoportfolion kriteerit:
Osaat soveltaa perhehoitotyön teoriaa perhehoitotyön kontekstiin. Perustelet ja pohdit valintoja opintojaksoportfoliossa hyödyntäen relevanttia ja näyttöön perustuvaa monialaista tietoa. Osaat monipuolisesti arvioida valmiuksiasi toteuttaa perhehoitotyötä.

Avoin amk: 3 paikkaa, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Lasten ja nuorten hoitotyön osaaminen (vain 2 op osuus: perhehoitotyön teoria, lastenhoitotyön laboraatio- ja simulaatio-opetus ja lääkelaskenta)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osoitat ymmärtäväsi perheiden moninaisuuden ja näytät osaavasi käyttää simulaatiotilanteessa perhehoitotyön keskeisiä voimavaraistavia menetelmiä.
Osoitat ymmärtäväsi lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet ja näytät osaavasi toteuttaa simulaatiotilanteessa kasvun ja kehityksen seurantamenetelmiä sekä sairaan lapsen tutkimus- ja auttamismenetelmiä.
Osoitat simulaatiotilanteessa osaavasi toteuttaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tutkimus- ja auttamismenetelmiä.
Osoitat osaavasi lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.