Siirry suoraan sisältöön

ZZ Tuotekehitysprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BA39-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Janne Lappi

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • 30.08.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 06.09.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 13.09.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 20.09.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 27.09.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 04.10.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 11.10.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 25.10.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 01.11.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 08.11.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 15.11.2023 11:30 - 14:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 22.11.2023 13:15 - 15:45, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002
 • 29.11.2023 11:30 - 16:00, ZZ Tuotekehitysprojekti TK00BA39-3002

Tavoitteet

Opit soveltamaan käytäntöön ammattiopinnoissa opetettuja tuotekehitysprosessin eri osa-alueita, harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentaudut tuotekehitysinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Opit tunnistamaan asiakastarpeet ja harjaannut seulomaan asiakastarpeista olennaiset tiedot ohjaamaan tuotekehitysprojektiasi. Projektit pyritään toteuttamaan monialaisissa tiimeissä yrityslähtöisistä aiheista.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää patenttitietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monipuolisia ongelmia ja kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita tai menetelmiä. Osaat kehittää ja suunnitella tuotteita (laitteita, esineitä jne.) vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia. Kykenet soveltamaan oman alan suunnittelukäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja, turvallisuusmääräyksiä ja vakiintuneita ohjeita.

Viestintä ja tiimityö:
Opit kommunikoimaan selkeästi ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä ja toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Sisältö

Tuotekehitysprojekti, mikä tehdään tuotekehitysprosessin mukaisesti. Se sisältää osa-alueet: projektisuunnitelman, aikataulutuksen, ideoinnin, vaatimuslistan, ongelmaratkaisun ja teknisten ratkaisujen vertailun pistematriisin avulla. Lisäksi se sisältää kirjallisen ja suullisen raportoinnin sekä muistion kirjoittamisen. Tuotekehitysprojektin tulokset esitellään lopuksi loppuseminaarissa.

Aika ja paikka

Luokkatilassa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tuotekehitys -opintojakson materiaali on riittävä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on viikoittaiset kontaktikerrat luokassa. Kontaktikerroilla käydään läpi projektityön etenemää opiskelijavetoisesti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö tehdään teknologia-alan yrityksiin Keski-Suomessa. Aihe on todellinen yrityksen tarjoama tekniikan alaan liittyvä ongelmanratkaisutehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso arvioidaan projektityön raportoinnin perusteella.

Kansainvälisyys

Yritysaiheet voivat sisältää myös KV-osuuksia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikoittaiset kontaktitunnit luokassa 15 vk x 3 h + itsenäistä työskentelyä 15 vk * 6 h, eli viikoittaiinen opiskelijakuormitus 9 h ja lukukauden aikana yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jaksottuu syyslukukauden ajalle ja etenee opiskelijavetoisesti ja projektimaisesti
1 . Tiimien muodostaminen
2. Tiimit valitsevat projektin (opiskelijat voivat etsiä aiheen kesätyönaikana ja tuoda sen mukanaan evaluoitavaksi)
3. Tiimit tekevät projektisuunnitelman
4. Opintojakso etenee projektisuunnitelman mukaisesti
- projektisuunnitelmaa päivitetään opintojakson aikana tarpeen mukaan
5. Opintojakson lopussa on loppuseminaari, mihin kutsutaan myös yritysedustajat

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on taulukkopohjainen koko opintojakson kestävä jatkuva arviointi. Arviointi on jaettu osakokonaisuuksiin. Arviointiperusteet käydään opintojakson alussa läpi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu palautetuista osatehtävistä ja projektipalavereista erikseen esitettävän arvionitimallin mukaan.

Välttävä (1): Sinulla on selkeitä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä etkä ole osannut hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut hyvin suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeaa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi ei ole informatiivinen.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin
kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt vain niukasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeahkoa. Raporttisi ei noudata täysin JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on kohtuullisen informatiivinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on vähäisiä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt joitakin muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut ideoita jonkin verran, valintasi ovat olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut monipuolista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on informatiivinen ja vakuuttava.

Kiitettävä (4): Ymmärrät projektin kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on hyvin informatiivinen ja vakuuttava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt hyvin laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut erittäin kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet erittäin hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut erittäin laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on erittäin informatiivinen ja vakuuttava.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on käsitys tuotekehitystoiminnan perusteista: ideointimenetelmistä, tuotekehitysprosessista ja tuotekehitysprojektin etenemisestä.