Siirry suoraan sisältöön

Toiminnanohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKTJ0100-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ryhmät

 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 01.09.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 05.09.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 08.09.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 12.09.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 19.09.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 26.09.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 29.09.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 03.10.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 10.10.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 13.10.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 24.10.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 27.10.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 31.10.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 03.11.2023 08:30 - 10:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 07.11.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 10.11.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 14.11.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 17.11.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 21.11.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 24.11.2023 09:00 - 10:30, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009
 • 12.12.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjaus TKTJ0100-3009

Tavoitteet

Toiminnanohjauksen tunteminen antaa valmiudet toimia liiketoimintaa harjoittavan yrityksen johtamiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Matemaattisten menetelmien tunteminen, valitseminen ja soveltamisosaaminen ovat perusta tehokkaalle ongelmanratkaisulle operatiivisessa toiminnassa.

Opit ohjaamaan ja kehittämään yrityksen toimintaa matemaattisten laskelmien avulla. Opit laskentamalleja, jotka kohdistuvat yrityksen prosessien, toimitusketjujen ja strategioiden suunnitteluun.

Osaamisesi kehittyy toiminnanohjauksen laskentamallien ymmärtämisen kautta sopivien ongelmanratkaisumenetelmien valintaan ja lopuksi käytäntöön soveltamiseen. Opintojakson suoritettuasi opit ohjaamaan toimintaa laajemmasta näkökulmasta ja tuottamaan laskennallista tietoa johtamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on tieto ja ymmärrys yritystoimintaan soveltuvista analyysi-, suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämismenetelmistä sekä niiden rajoituksista. Osaat soveltaa matematiikkaa monipuolisesti toiminnanohjaukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Omaat kyvyn tunnistaa ja ratkaista toiminnanohjauksen ongelmia valitsemalla tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita, analyyttisiä ja laskennallisia menetelmiä. Osaat yhdistää teorian ja käytännön kehittämisongelmien ratkaisemiseksi.

Monialainen osaaminen:
Sinulla on tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa kontekstissa ja liiketoimintakontekstissa. Sinulla on kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta.

Sisältö

Toimintostrategia ja muutoksen johtaminen, prosessin valinta ja suunnittelu, toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus, projektituotanto.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Chase R.B., Jacobs F.R. ja Aquilano N.J. 2005. Operation Management for Competitive Advantage,. ISBN 9780072983944.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, seminaarit, tiedonhakuun ja soveltamiseen perustuvat oppimistehtävät. Tehtäviä tehdään ja palautetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa. Koe ei ole ehtona opintojakson läpäisemiselle, mutta muodostaa osan arvioinnista (30 %).
Monimuoto-opetuksessa koe on korvattu arvioitavilla laskutehtävillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Monimuotototeutuksessa luennot 19 h, oppimistehtävät 86 h, itsenäinen työskentely 30 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävistä annetaan jatkuva kehittävä palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu oppimistehtävistä 70 % ja kokeesta 30 %. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.
Monimuotokoulutuksessa kokonaisarviointi muodostuu oppimistehtävistä 70 % ja harjoitustehtävistä 30 %.

Välttävä (1): Tunnistat terminologian ja toiminnanohjauksen laskentamallit, mutta sinulla on merkittäviä puutteita niiden ymmärtämisessä. Pystyt ratkomaan yksinkertaisia ongelmia esimerkkejä apuna käyttäen.

Tyydyttävä (2): Tunnistat terminologian ja toiminnanohjauksen laskentamallit, mutta sinulla on puutteita niiden ymmärtämisessä. Pystyt ratkomaan yksinkertaisia ongelmia laskentamalleja käyttämällä, mutta sinulla on vaikeuksia tulkita niiden tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
- tunnet toiminnanohjauksen eri toiminnot
- tunnet yleisimmät toiminnanohjauksen laskentamallit
- osaat tuottaa laskentamalleilla tuloksia ja analysoida niitä perustellen
- osaat tulosten perusteella tehdä toimintaa ohjaavia johtopäätöksiä ja esittää ne havainnollisesti.

Kiitettävä (4): Tunnet toiminnanohjauksen yleisimmät laskentamallit ja tulosten analysointitavat. Osaat soveltaa oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti eri alojen yritysten suunnittelu- ja ohjaustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet toiminnanohjauksen yleisimmät laskentamallit ja tulosten analysointitavat. Osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti monitahoisissa suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Hallitset erinomaisesti asioiden syy-seuraus –suhteita ja pystyt tekemään asiakokonaisuuksista synteesiä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee perusteet tuotantotekniikasta ja teollisuustaloudesta sekä hallitsee alustavasti excel-ohjelman käytön.