Siirry suoraan sisältöön

Gerontologinen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2021-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Irmeli Matilainen
 • Sirpa Sandelin

Vastuuopettaja

Irmeli Matilainen

Ryhmät

 • ZJASAR23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • ZJAG23SSSKP
  Avoin AMK, sote, korkeakoulupolku, Gradia, sairaanhoitaja
 • SAR23S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 07.02.2024 08:00 - 12:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 22.02.2024 08:00 - 10:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 07.03.2024 08:00 - 10:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 21.03.2024 09:00 - 11:30, Lääkehoito /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 03.04.2024 09:00 - 11:30, Lääkehoito /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 18.04.2024 09:00 - 11:30, Lääkehoito /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 24.04.2024 09:00 - 11:30, Lääkehoito /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 02.05.2024 10:00 - 11:30, Lääkehoidon tentti /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026
 • 03.05.2024 08:00 - 16:00, Gerontologinen hoitotyö sekä Näyttöön perustuva hoitotyö seminaari
 • 08.05.2024 10:00 - 11:30, Tentti /Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3026

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt gerontologisen hoitotyön keskeisiin käsitteisiin ja teoreettiseen tietoperustaan. Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät keskeiset terveeseen ikääntymiseen liittyvät muutokset ja tunnet menetelmiä yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ikääntyessä. Opintojakson suoritettuasi asennoidut entistä voimavaralähtöisemmin ja positiivisemmin ikääntymiseen ja ikäihmisiin niin yksilöinä kuin perheen, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön arvokkaana jäsenenä.


Opintojakson osaamiset:

Terveyden edistämisen osaaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Eettinen osaaminen

Kliininen osaaminen


Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet terveeseen ikääntymiseen liittyvät keskeiset muutokset sekä iäkkäiden ihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävät tekijät. Motivoidut tarkastelemaan ikääntymistä voimavaralähtöisesti eri näkökulmista ja ymmärrät iäkkään ihmisen/asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen merkityksen osaten hyödyntää monipuolisesti menetelmiä, joilla aktiivista ikääntymistä edistetään. Tiedät keskeisiä iäkkään ihmisen sairauksia, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteet iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Osaat hakea gerontologiseen hoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa ja seurata ajankohtaista keskustelua.

Sisältö

Gerontologinen hoitotyö käsitteenä
Iäkäs ihminen ja hänen perheensä/läheisverkostonsa hoitotyön asiakkaana
Ikääntymisprosessi ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
Muistiterveys ja sen edistäminen sekä muistisairaudet
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteita
Hoitotyön asiantuntijan osaaminen sekä rooli monialaisessa gerontologisessa työryhmässä
Iäkkään ihmisen lääkehoidon perusteita
Geroteknologia

Aika ja paikka

Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.

Gerontologinen farmakologia:
Ensimmäinen tenttikerta opintojakson yhteydessä viimeisellä kontaktikerralla (paperitentti).
Uusintatentit Examstudiossa erikseen ilmoitettuina aikoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Gerontologia. 2020. Toim. Heikkinen E, Jyrkämä J & Rantanen T. Helsinki: Duodecim. (ISBN: 9789516562493)
Geriatria. 2016. Toim. Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R & Viitanen M. Kustannus Oy Duodecim. (ISBN: 9789516564985)
Hyvä vanhuus. 2019. Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. Toim. Kulmala J. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. (ISBN: 9789524518932)
Muistisairaudet. 2015. Toim. Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J & Soininen H. Hki: Duodecim. (ISBN: 9789516563575)
Iäkkäiden lääkityksen tietokanta. Fimea. https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-/iakkaiden_laakityksen_hakupalvelu
Räsänen R. 2018. Hyvää elämänlaatua ikääntyneille. Printek. Keuruu. (ISBN: 9789529401017)
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2017. Lääkehoidon käsikirja. Hki: Sanoma Pro Oy. (ISBN: 9789526301723)
Saarto T, Hänninen J, Antikainen R & Vainio A. 2015. Palliatiivinen hoito. Hki: Duodecim. (ISBN: 9789516564848)
www.TOIMIA.fi

Gerontologinen farmakologia:
Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (ISBN: 9789526356181)

Opetusmenetelmät

Luennot/verkkoluennot
Itsenäinen työskentely
Itseohjautuva pienryhmätyöskentely
Yksilö-/ryhmätentti/-tehtävä
Projektityö + esitys

Gerontologinen farmakologia:
Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (ISBN: 9789526356181)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson aloitustunnilla.

Gerontologinen farmakologia:
Ensimmäinen tenttikerta opintojakson yhteydessä viimeisellä kontaktikerralla (paperitentti).
Uusintatentit Examstudiossa erikseen ilmoitettuina aikoina.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot/verkkoluennot 27h
Itsenäinen työskentely 27h
Itseohjautuva pienryhmätyöskentely 14h
Yksilö-/ryhmätentti/-tehtävä 13h
Projektityö 27h

Gerontologinen farmakologia:
Kontaktiopetus 12 h.
Itsenäinen opiskelu 13 h.
Tentti 2 h.

Sisällön jaksotus

Gerontologinen hoitotyö / Palliatiivinen hoito ja saattohoito 3op
Iäkkään asiakkaan lääkehoito 1op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tarkempi toteutus sovitaan erikseen opintojakson alkaessa.
Tarvittaessa ota yhteys Irmeli.Matilainen@jamk.fi (Geront. ht 3op) + Sirpa.Sandelin@jamk.fi (Lääkehoidon osuus 1op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Tunnet menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Tiedät iäkkään ihmisen sairauksia, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteita iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Tunnistat hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä tarkastelet gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Tyydyttävä 2
Osaat määritellä ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Kuvailet esimerkein menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Tiedät iäkkään ihmisen keskeiset sairaudet, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteet iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Ymmärrät hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Reflektoit monipuolisesti ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä eri näkökulmista. Tuot oppimistehtävissä perustellusti esille menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat oppimistehtävissä soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Ymmärrät hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit monipuolisesti gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Kiitettävä 4
Osoitat oppimistehtävissä osaavasi soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ikääntymismuutoksista sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöistä erilaissa asiakastilanteissa. Sovellat monipuolisesti menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat oppimistehtävissä soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Analysoit eri näkökulmista hoitotyön vastuuta ja roolia moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastelet omaa osaamistasi gerontologisen hoitotyön osaamisalueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Analysoit oppimistehtävien kautta ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä eri näkökulmista. Arvioit kriittisesti menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä selvitetään sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat erilaisissa asiakaskonteksteissa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Oppimistehtävissä osoitat ymmärtäväsi hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä analysoit eri näkökulmista gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Osaat arvioida osaamistasi ja tunnistat vahvuutesi sekä kehittämishaasteesi gerontologisessa hoitotyössä.

Esitietovaatimukset

-