Siirry suoraan sisältöön

Vaatimusten hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YTEM2300-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

28.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Elinkaaren hallinta (YAMK)

Opettaja

 • Juha Paananen

Ryhmät

 • ZJAYTH24K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto
 • YTH24K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • 28.09.2024 09:00 - 15:00, Vaatimusten hallinta YTEM2300-3005
 • 24.10.2024 13:00 - 16:00, Vaatimusten hallinta YTEM2300-3005
 • 16.11.2024 09:00 - 14:00, Vaatimusten hallinta YTEM2300-3005

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vaatimusten merkityksen tuotteen, prosessin tai palvelun elinkaaren eri vaiheissa. Hän osaa järjestelmän suunnitteluprosessin perusteet sekä tuotetiedon ja konfiguraation hallinnan periaatteet ja menetelmät. Hän osaa arvioida ja kehittää vaatimusmäärittelyn prosessia osana järjestelmän tai prosessin konfiguraation, laadun, turvallisuuden, käytettävyyden, luotettavuuden, tuettavuuden, vanhenemisen, lopettamisen, ympäristövaikutusten, kestävän kehityksen jne. kannalta. Opiskelija osaa laskelmien avulla arvioida elinkaarikustannuksia tai -tuottoja ja vertailla investointien kannattavuutta

Sisältö

Tuotekehitysprosessi. Suunnitteluvaihe osana elinkaarta. Design for X -konsepti. Tuotevaatimusten kerääminen ja säilyttäminen. Laatu- ja luotettavuusvaatimusten arviointi ja kehittäminen historiatiedon pohjalta. Vaatimusten kirjaaminen ja allokointi. Ristiriitaisten vaatimusten tasapainottaminen. Elinkaarikustannusten ja -tuottojen laskeminen. Investointilaskelmat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Blanchard, B. & Byler, J. E. (2016) System Engineering Management. 5th ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons.
Koelsch, G. (2016) Requirements Writing for System Engineering. Berkeley, CA: Apress
Farr, J. V. & Faber, I. (2019) Engineering economics of life cycle cost analysis. Boca Raton (FL): CRC Press
Sage, A. P. & Rose, W. B. (2009) Handbook of systems engineering and management. 2nd ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons
Muu kirjallisuus:
Gibson, J. E., Scherer, W. T. & Gibson, W. F. (2007) How to Do Systems Analysis. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons
O’Connor, Patrick D. T. & Kleyner, Andre. 2012. Practical Reliability Engineering. Chichester (UK): John Wiley & Sons
Jardine, Andrew K. S. & Tsang, Albert H. C. 2013. Maintenance, Replacement, and Reliability. Theory and Applications. Boca Raton (FL): CRC Press

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmäkeskustelua, joissa koko ryhmä on paikalla. Opintojakso sisältää pakollisia ennakko- ja oppimistehtäviä, joihin liittyy opettajan pienryhmä- ja yksilöohjausta opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehtävien harjoitustöiden on pääsääntöisesti tarkoitus liittyä opiskelijoiden omien työtehtävien tai työnantajan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen laajuus vastaa 135 tunnin laskennallista kuormitusta.
Kontaktit verkossa noin 35 h
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely noin 100 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa lauantaina 28.9. intensiivipäivällä, jolloin myös yksilönä ja ryhmissä tehtävät oppimistehtävät julkaistaan.
Sisällön tarkempi jaksotus kuvataan kurssin viikko-ohjelmassa Moodlessa. Moodle avautuu kurssin aloituspäivänä.
Kurssi päättyy 31.12.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opettajan tekemään arviointiin, opiskelijan tekemään itsearviointiin ja muiden antamaan vertaisarviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tietää vaatimustenhallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tietää vaatimustenhallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työssään suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija tietää vaatimustenhallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä omalla alallaan laajasti.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee vaatimustenhallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti perustellen, vertaillen ja analysoiden työtehtäviensä ongelmien ratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee vaatimustenhallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti, kriittisesti ja innovatiivisesti ammattialansa kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Tekniikan perusosaaminen