Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis- ja tutkimustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0620-3132

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marjukka Nuutinen
 • Harri Peuranen

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 16.01.2024 15:00 - 17:00, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3132
 • 06.02.2024 15:00 - 16:00, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3132
 • 05.03.2024 15:00 - 16:00, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3132
 • 02.04.2024 15:00 - 16:00, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3132

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijaa kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteisiin ja tukea opinnäytetyön tekemistä.

Opintojakson osaamiset:
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimukset ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijana tunnet opinnäytetyötä tukevien kehittämis- ja tutkimusprosessien eri vaiheet, kehittämis- ja tutkimusotteet, sekä aineistonkeruun ja analyysien yleisimmät vaihtoehdot. Osaat valita opinnäytetyöhösi sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja – menetelmät (aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät). Tunnet JAMKin opinnäytetyöprosessin, osaat laatia opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja suunnitelman, jossa perustelet tekemäsi menetelmälliset valinnat. Tunnet opinnäytetyötä koskevan tutkimusetiikan ja toimit niiden ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Tutkimusprosessi (tutkimusasetelma: tutkimusongelma, tutkimuskysymys, tutkimusote, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu, avoin tiede)

Opinnäytetyön geneerinen rakenne, arviointikriteerit ja valmiiden töiden arviointiharjoitukset

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen tai taiteellinen käytäntö

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus menetelmänä
- tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston haku ja hankinta, aineiston keruu, aineiston laadun arviointi ja aineiston analysointi

Kvalitatiivinen tutkimus:
- yleisimmät kvalitatiiviset aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu

Kvantitatiivinen tutkimus:
- aineistonkeruu, mitta-asteikot, otanta, aineiston analysointimenetelmät perustasolla hyödyntämällä esim. Webropolin analysointimenetelmiä (esim. tunnusluvut, suora jakauma, ristiintaulukointi, tilastollinen merkitsevyys), määrällisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu (reliabiliteetti ja validiteetti)

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta:
- kehittämisongelmien/-kysymysten asettaminen, kehittämismenetelmien valinta, aineistonkeruu ja analysointi, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointi

Opinnäytetyön aihe-ehdotuksen laadinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kananen, J. 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän amk:n julkaisuja 111. (Kirja sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen) tai

Kananen, J. 2015. Verkkotutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän amk:n julkaisuja 187. (Kirja sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen) tai
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylän amk:n julkaisuja 148 ja

Kananen, J. 2011. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän amk:n julkaisuja 118.

Kananen, J. 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona. Jyväskylän amk:n julkaisuja 185.

Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

Raportointi:
Liukko, S. & Perttula, S. 2014. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän amk:n Avoimet oppimateriaalit -sivusto: http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/ https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/

Alakohtainen menetelmäkirjallisuus. Ilmoitetaan erikseen.

Opetusmenetelmät

HUOM: Ensimmäinen ja ainoa aloituswebinaari on pakollinen. Mikäli siihen ei opiskelija ole osallistunut, poistetaan hänet opintojaksolta. Perustellusta syystä pois jäämisestä ilmoitettava vastuuopettajalle etukäteen ennen edellä mainittua aloituswebinaaria. Läsnäoloa vastaavaa tietoa korvaava tehtävä tehtävä hyväksytysti, joka oikeuttaa opintojaksolle osallistumiseen.

Etäohjausajat kuukausittain tarvelähtöisesti.

Tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään osin ryhmissä ja osin yksilötyönä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktitaamiset verkko-opetusympäristössä 5 oppimistyötuntia
- oppimistehtävät 85 oppimistyötuntia
- opiskelumateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen 45 oppimistyötuntia

Yhteensä 135 opiskelijan oppimistyötyötuntia.

Sisällön jaksotus

Webinaarit:
- aloitus: tii 16.1.2024 klo 15.00-17.00
- kysymyksiä ja ohjausta: tii 6.2.2024 klo 15.00-16.00
- kysymyksiä ja ohjausta: tii 5.3.2024 klo 15.00-16.00
- kysymyksiä ja ohjausta: tii 2.4.2024.klo 15.00-16.00

Osallistuminen aloituskontaktikertaan on samalla merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle.
Aloituskerralla mm. annetaan ensimmäiset tehtävät. Opintojakso päättyy 30.4.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
Reflektiivinen itsearviointi, vertaiskommentointi, jatkuva palaute ja opintojakson kokonaisarviointi oppimistehtäviin pohjautuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee kehittämis- ja tutkimusprosessin vaiheet. Hän tietää, miten hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tutkimustietoa. Opiskelija tietää keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja osaa kuvailla niiden eroja. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa. Hän tunnistaa kehittämis- ja tutkimusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä. Hän osaa valita opinnäytetyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusmenetelmän. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa valita omaan kehittämis- tai tutkimustyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusotteen ja -menetelmän ja perustella valintansa. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin
Hän osaa analysoida kehittämis- ja tutkimusmenetelmien eroja ja perustella kehittämis- tai tutkimusmenetelmien valinnan opinnäytetyöhönsä. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.