Siirry suoraan sisältöön

ZZ Tuotantotekniikan projektityö 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BA38-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Miikka Parviainen

Ryhmät

  • TKN21SB
    Konetekniikka (AMK)
  • 09.01.2024 09:00 - 10:30, ZZ Tuotantotekniikan projektityö 2 TK00BA38-3002
  • 23.04.2024 08:15 - 11:15, ZZ Tuotantotekniikan projektityö 2 TK00BA38-3002

Tavoitteet

Opit soveltamaan käytäntöön konetekniikan ammattiopinnoissa opetettuja asioita, harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentaudut tuotantoinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Projektit pyritään tekemään monialaisissa tiimeissä yrityslähtöisistä aiheista.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monipuolisia ongelmia ja kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita tai menetelmiä. Osaat yhdistää teorian ja käytännön kehittämisongelman ratkaisemiseksi.

Monialainen osaaminen:
Sinulla on tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa kontekstissa ja liiketoimintakontekstissa. Sinulla on kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat kommunikoida selkeästi ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä ja toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä. Osaat kirjoittaa teknisiä raportteja.

Sisältö

Kehitysprojekti ja sen läpiviemisen osa-alueet kuten projektisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen, tietoperustan muodostaminen, ideointimenetelmät, ongelmaratkaisu, tulosten esittäminen, tulosten pohdinta. Kirjallinen ja suullinen raportointi sekä muistioiden kirjoittaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektityöskentelyn ohjeet.

Opetusmenetelmät

Tiimimuotoista opiskelijatyöskentelyä läpi koko opintojakson.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektitöiden aiheet ovat työelämälähtöisiä ja aiheet saadaan yrityksiltä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Projektityö 100 % ja pakollinen seminaariesitys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektioppimista 100 %. Yhteisiä kontaktitunteja noin 5 h, ryhmätyötä, itseopiskelua ja ryhmäkohtaista ohjaamista yhteensä 130 h. oppimistyötä yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Projektityöstä annetaan työn eri osa-alueisiin liittyvä kehittävä palaute.
Avoin AMK 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi perustuu ryhmän työskentelyyn, palautettavaan projektikansioon ja projektista pidettävään seminaariesitykseen. Projektikansio sisältää: projektiraportin, itsearvioinnin, ryhmän itse arvioinnin, mediatiedotteen sekä muistiot projektiryhmän kokoontumisesta. Lisäksi kokonaisarviointiin vaikuttaa toimeksiantajan projektityöstä antama arviointi.

Välttävä (1): Sinulla on selkeitä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä, etkä ole osannut hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut hyvin suppeasti tavoitteiden mukaisia tuloksia, ratkaisusi eivät ole perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeaa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt vain niukasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut suppeasti tuloksia tavoitteisiin verrattuna, tulokset eivät ole perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeahkoa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on kohtuullisen informatiivinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on vähäisiä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Työsi on tuloksellinen tavoitteiden osalta, tulokset ovat perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut monipuolista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Kiitettävä (4): Ymmärrät projektin kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet vastannut kattavasti tavoiteasetantaan, tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on hyvin informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kokonaisvaltaisen projektin toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt hyvin laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut erittäin kattavasti tavoitteiden mukaisia tuloksia, tulokset ovat erittäin hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut erittäin laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on erittäin informatiivinen, asiantunteva ja vakuuttava.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on kokonaiskuva kappaletavarateollisuuden tuotannosta ja sen kehittämisestä.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.