Siirry suoraan sisältöön

Gerontologinen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2021-3028

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

29.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Jaana Perttunen
  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • ZJASAR23KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 13.09.2023 08:30 - 10:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3028
  • 11.10.2023 08:30 - 10:00, Gerontologinen hoitotyö SZYY2021-3028

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt gerontologisen hoitotyön keskeisiin käsitteisiin ja teoreettiseen tietoperustaan. Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät keskeiset terveeseen ikääntymiseen liittyvät muutokset ja tunnet menetelmiä yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ikääntyessä. Opintojakson suoritettuasi asennoidut entistä voimavaralähtöisemmin ja positiivisemmin ikääntymiseen ja ikäihmisiin niin yksilöinä kuin perheen, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön arvokkaana jäsenenä.


Opintojakson osaamiset:

Terveyden edistämisen osaaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Eettinen osaaminen

Kliininen osaaminen


Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet terveeseen ikääntymiseen liittyvät keskeiset muutokset sekä iäkkäiden ihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävät tekijät. Motivoidut tarkastelemaan ikääntymistä voimavaralähtöisesti eri näkökulmista ja ymmärrät iäkkään ihmisen/asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen merkityksen osaten hyödyntää monipuolisesti menetelmiä, joilla aktiivista ikääntymistä edistetään. Tiedät keskeisiä iäkkään ihmisen sairauksia, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteet iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Osaat hakea gerontologiseen hoitotyöhön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa ja seurata ajankohtaista keskustelua.

Sisältö

Gerontologinen hoitotyö käsitteenä
Iäkäs ihminen ja hänen perheensä/läheisverkostonsa hoitotyön asiakkaana
Ikääntymisprosessi ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
Muistiterveys ja sen edistäminen sekä muistisairaudet
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteita
Hoitotyön asiantuntijan osaaminen sekä rooli monialaisessa gerontologisessa työryhmässä
Iäkkään ihmisen lääkehoidon perusteita
Geroteknologia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppiportin kirjasta Gerontologia:

Lääkkeet (Kivelä 2013)

Gerontologinen hoitotyö (Tiikkainen & Heikkinen 2013)

Oppiportin kirjasta Palliatiivinen hoito https://www.oppiportti.fi/op/pli00193/do

Luvut:

Vanhuus ja vanhuuskuolema
Mihin iäkkäät ihmiset kuolevat
Hoitoketjut ja kuolinpaikat
Gerastenia (hauraus-raihnausoireyhtymä, HRO)
Gerastenian kliininen merkitys, ehkäisy ja hoito
Muistisairaan elämän loppuvaiheen tavallisimmat hoitoratkaisuja vaativat tilanteet
Muistisairaan potilaan elämän loppuvaiheen hoito
Hoidon rajaukset vanhuksen kuoleman lähestyessä
Hotuksen hoitotyön suositukset
Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta

Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä

Opetusmenetelmät

Webinaarit, seminaari, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät
Vanhusten lääkehoito -verkkokurssi
Seminaaritehtävä 1op (yhteinen opintojakson Näyttöön perustuva hoitotyö kanssa (+1,5op)
Tentti - marras-joulukuun vaihteessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti viikolla 47, 1. uusinta viikolla 48 ja 2. uusinta viikolla 49.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 81 h
Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen 13 h (0,5op)
Seminaari ja siihen valmistautuminen 41 h ( 1,5 op)
Itsenäinen opiskelu 27 h (1op)

Lisätietoja opiskelijoille

Gerontologinen hoitotyö / Palliatiivinen hoito ja saattohoito 3op
Iäkkään asiakkaan lääkehoito 1op

Avoimen amk:n erillisryhmä (ZJA22KSSHML)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Tunnet menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Tiedät iäkkään ihmisen sairauksia, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteita iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Tunnistat hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä tarkastelet gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Tyydyttävä 2
Osaat määritellä ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä. Kuvailet esimerkein menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Tiedät iäkkään ihmisen keskeiset sairaudet, hoitotyön menetelmiä ehkäistä ja hoitaa niitä sekä perusteet iäkkään ihmisen lääkehoidosta. Ymmärrät hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Reflektoit monipuolisesti ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä eri näkökulmista. Tuot oppimistehtävissä perustellusti esille menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat oppimistehtävissä soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Ymmärrät hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit monipuolisesti gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Kiitettävä 4
Osoitat oppimistehtävissä osaavasi soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ikääntymismuutoksista sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöistä erilaissa asiakastilanteissa. Sovellat monipuolisesti menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat oppimistehtävissä soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Analysoit eri näkökulmista hoitotyön vastuuta ja roolia moniammatillisessa yhteistyössä sekä pohdit gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastelet omaa osaamistasi gerontologisen hoitotyön osaamisalueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Analysoit oppimistehtävien kautta ikääntymismuutoksia sekä terveyden ja toimintakyvyn vaaratekijöitä eri näkökulmista. Arvioit kriittisesti menetelmiä, joilla terveyttä ja toimintakykyä selvitetään sekä onnistunutta ikääntymistä edistetään. Osaat erilaisissa asiakaskonteksteissa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa iäkkään ihmisen keskeisistä sairauksista, hoitotyön menetelmistä ehkäistä ja hoitaa niitä iäkkään ihmisen lääkehoidon erityispiirteet huomioiden. Oppimistehtävissä osoitat ymmärtäväsi hoitotyön vastuun ja roolin moniammatillisessa yhteistyössä sekä analysoit eri näkökulmista gerontologiseen hoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Osaat arvioida osaamistasi ja tunnistat vahvuutesi sekä kehittämishaasteesi gerontologisessa hoitotyössä.

Esitietovaatimukset

-