Siirry suoraan sisältöön

Seksuaaliterveyden edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB68-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Heidi Pasonen
  • Riina Sahlman
  • 11.03.2024 12:15 - 15:30, Seksuaaliterveyden edistäminen SZ00BB68-3019
  • 26.03.2024 12:15 - 15:30, Seksuaaliterveyden edistäminen SZ00BB68-3019
  • 08.04.2024 12:15 - 15:30, Seksuaaliterveyden edistäminen SZ00BB68-3019
  • 07.05.2024 12:15 - 15:30, Seksuaaliterveyden edistäminen SZ00BB68-3019

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson käytyäsi osaat huomioida seksuaalisuuden osana ihmisen elämänkaarta.

Opintojakson osaamiset
sairaanhoitajan eettinen osaaminen
terveyden edistämisen osaaminen
sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat perustella omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asenteita, arvoja sekä rajoja ja sinulla on valmiudet ottaa kantaa seksuaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.

Sisältö

Seksuaalisuuden ulottuvuudet
Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit
Seksuaalikehitys
Seksuaalisuus elämänkulussa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu
PLISSIT-malli
Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2020. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. Soveltuvin osin.
Lajunen, K., Andell, M. & Ylenius-Lehtonen, M. 2019. Tunne- ja turvataitoja lapsille. THL. Soveltuvin osin.
Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL. Soveltuvin osin.
WHO, Euroopan aluetoimisto ja BZgA. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa: Suuntaviivat poliittisille päätäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. THL. Soveltuvin osin.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: flipped-learning, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkoluennot, verkkokeskustelut - ja testit, oppimistehtävä, opintojaksoportfolio

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Webinaareissa on läsnäolovelvollisuus. Webinaareista ei tule tallenteita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus 16h (läsnäolovelvollisuus), opintojaksoportfolio 40h, ryhmäoppimistehtävä 11h , verkkokeskustelu ja -testi 17h , itsenäinen opiskelu 50h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana yksilöiden ja yhteisöiden hyvinvointia.

Osoitat kykeväsi reflektoimaan asenteitasi, arvojasi ja rajojasi seksuaalisuuteesi liittyen sekä ottamaan kantaa seksuaalisuuteen liittyviin ilmiöihin yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.