Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BX89-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.04.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Tuija Hakala

Vastuuopettaja

Suvi Ylänen

Ryhmät

  • ZJA24KSKKV
    Avoin amk, Sote, Keski-Suomen korkeakouluviikko

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä lääkehoidon perusteisiin. Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä ja on tärkeää hallita siihen liittyvät asiat hyvin ja näin toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa lääkehoidon peruskäsitteisiin, erilaisiin lääkemuotoihin ja lääkkeiden antotapoihin sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyviin asioihin. Perehdytään myös turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2020. Helsinki. Sanoma Pro Oy. (soveltuvin osin).
Inkinen, R., Volmanen, R. & Hakoinen, S.(toim.) 2016. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen. sosiaali- ja terveydenhuollossa (soveltuvin osin) THL.
Opintojakson työtilassa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle alustalla olevat välitestit tulee suorittaa hyväksytysti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä opiskelua 27h.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.

Korkeakouluviikko:
60 opiskelijaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.