Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten hoitotyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2023-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Taina Sten
 • Heidi Pasonen

Ryhmät

 • SAR22SM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR22SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 10.01.2024 11:30 - 12:15, Lasten ja nuorten hoitotyö SZYY2023-3013
 • 10.01.2024 13:00 - 15:30, Lasten ja nuorten hoitotyö SZYY2023-3013
 • 25.01.2024 09:45 - 11:15, Lasten ja nuorten hoitotyö SZYY2023-3013
 • 25.01.2024 14:00 - 16:00, MT /Lasten ja nuorten hoitotyö SZYY2023-3013

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt lasten ja nuorten hoitotyön perusteisiin.

Opintojakson osaamiset
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnistat lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ja yksilölliset tarpeet.
Tunnistat lasten ja nuorten näyttöön perustuvan hoitotyön sekä lääkehoidon erityispiirteet.
Ymmärrät vuorovaikutuksen ja ympäristön moninaisuuden merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelyssä hoitoprosessien eri vaiheissa.
Tunnet lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä digitaalisia ja hoitoteknologisia menetelmiä.

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys
Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperusta
Lasten ja nuorten infektiosairaudet
Lasten ja nuorten pitkäaikaissairaudet
Lasten kehitykselliset häiriöt
Lasten ja nuorten neste- ja lääkehoito

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lapsen ja perheen hoitotyö (Storvik-Sydänmaa, S., Tervajärvi, L., Hammar, A-M.) 2019. Sanoma Pro
Lastentaudit (Rajantie, J., Heikinheimo, M., Renko, M. (toim.) 2016. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, webinaarit, itsenäinen työskentely, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja kaksi uusintakertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op= 81 tuntia työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arvosana opintojaksosta tulee opintojakson teemat kokoavasta tenttituloksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelijana tunnistat lapsen ja nuoren kehitysvaiheiden pääpiirteet.
Hahmotat mitä ovat erilaiset lapsen ja nuoren kehitykseen vaikuttavat kehitysympäristöt.
Tunnistat lapsen tai nuoren sekä perheen muiden jäsenten yksilöllisiä tarpeita hoidolle.
Ymmärrät näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyössä.
Tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelyssä hoitoprosessin aikana.
Tunnistat kulttuurisensitiivisyyden merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnistat potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten- ja nuorten hoitotyön erityispiirteisiin.
Tunnistat lääkehoidon erityispiirteitä ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä lasten- ja nuorten hoitotyössä.
Osaat nimetä erilaisia lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä hoitoteknologisia välineitä sekä digitaalisia menetelmiä.

Tyydyttävä 2
Tunnistat lapsen ja nuoren kehitysvaiheiden erilaiset vaiheet.
Osaat kuvata erilaisia lapsen ja nuoren kehitykseen vaikuttavia kehitysympäristöjä.
Osaat kuvata lapsen tai nuoren sekä perheen muiden jäsenten yksilöllisiä tarpeita hoidolle.
Ymmärrät näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyössä.
Tunnistat vuorovaikutuksen ja moninaisten ympäristöjen merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelyssä hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tunnistat kulttuurisensitiivisyyden merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnistat potilasturvallisuuden vaikutuksen suhteessa lasten- ja nuorten hoitotyön erityispiirteisiin.
Osaat kuvata lääkehoidon erityispiirteitä ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä lasten- ja nuorten hoitotyössä.
Osaat nimetä erilaisia lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä hoitoteknologisia välineitä sekä digitaalisia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelijana osaat kuvata lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ja niiden vaikutuksen hoitotyöhön.
Osaat kuvata erilaisten kehitysympäristöjen vaikutusta lapsen ja nuoren terveyteen ja hyvinvointiin hoitotyössä.
Osaat kuvata lapsen tai nuoren sekä perheen muiden jäsenten yksilöllisiä tarpeita ja niiden merkitystä hoidon suunnittelussa.
Osaat havainnollistaa näyttöön perustuvaa tiedon merkitystä lapsen ja nuoren hoitotyössä.
Osaat kuvata vuorovaikutuksen ja moninaisten ympäristöjen merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelyssä hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat kuvata kulttuurisensitiivisyyden merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Osaat kuvata potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten- ja nuorten hoitotyön erityispiirteisiin.
Osaat kuvata lääkehoidon erityispiirteet ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät lasten- ja nuorten hoitotyössä.
Osaat havainnollistaa erilaisia lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä hoitoteknologisia välineitä sekä digitaalisia menetelmiä.

Kiitettävä 4
Opiskelijana osaat kuvata ja perustella lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ja niiden vaikutukset hoitotyöhön.
Osaat kuvata perustellen hoitotyössä erilaisten kehitysympäristöjen vaikutuksen lapsen ja nuoren terveyteen ja hyvinvointiin.
Osaat perustella lapsen tai nuoren sekä perheen muiden jäsenten yksilöllisten tarpeiden merkityksen hoidon suunnittelussa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa lapsen ja nuoren sekä heidän perheensä hoidon suunnittelussa.
Osaat perustella vuorovaikutuksen ja moninaisten ympäristöjen merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelyssä hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat perustella kulttuurisensitiivisyyden merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Osaat perustella potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten- ja nuorten hoitotyön erityispiirteisiin.
Osaat kuvata perustellen lääkehoidon erityispiirteet ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät lasten- ja nuorten hoitotyössä.
Osaat havainnollistaa erilaisia lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä hoitoteknologisia välineitä sekä digitaalisia menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelijana tunnistat lapsen ja nuoren kehitysvaiheet laajana kokonaisuutena ja osaat arvioiden perustella niiden vaikutukset hoitotyöhön.
Osaat arvioiden perustella erilaisten kehitysympäristöjen vaikutuksia lapsen ja nuoren terveyteen ja hyvinvointiin.
Osaat suunnitella lapsen tai nuoren sekä perheen muiden jäsenten hoitoa heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lapsen tai nuoren ja heidän perheensä hoidon suunnittelussa.
Osaat arvioiden perustella vuorovaikutuksen ja sen osa-alueiden sekä moninaisten ympäristöjen merkityksen lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa työskentelylle hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat perustella kulttuurisensitiivisyyden merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Osaat arvioiden perustella potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten- ja nuorten hoitotyön erityispiirteisiin.
Osaat arvioiden perustella lääkehoidon erityispiirteet ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät lasten- ja nuorten hoitotyössä.
Osaat soveltaa erilaisia lasten ja nuorten hoitotyössä käytettäviä hoitoteknologisia välineitä sekä digitaalisia menetelmiä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.