Siirry suoraan sisältöön

Sopimusoikeus (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD07-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hannu Juntunen

Ryhmät

 • ZJAHTL23S1
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous päivätoteutus
 • HTL23SA
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 11.01.2024 08:00 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 18.01.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 25.01.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 01.02.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 08.02.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 15.02.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 22.02.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 14.03.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 28.03.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 04.04.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022
 • 11.04.2024 08:15 - 09:30, Sopimusoikeus HL00BD07-3022

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt juridiikan peruskäsitteisiin ja määritelmiin sekä sopimusoikeutta ja ympäristölainsäädäntöä säätelevään lainsäädäntöön, sopimusoikeudellisiin periaatteisiin sekä oikeuskäytäntöön. Kehität omaa osaamistasi sopimusoikeudellisissa asioissa ja soveltamaan oppimaasi käytännön tilanteissa. Sopimusoikeus on keskeisin oikeudenala ja tarvitset sopimusoikeuden tuntemista paitsi opiskelujesi yhteydessä myös aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Kestävä kehitys
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät juridiikan peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet sekä keskeisiä asioita kestävästä kehityksestä ja niiden yhteyden sopimusoikeuteen. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestelmä ja –järjestys
Oikeustoimi ja oikeustoimikelpoisuus
Sopimuksen syntyminen ja päättyminen
Sopimusten muoto, sisältö ja tulkinta
Oikeuskäytäntö

Opintojaksolla opiskellaan juridiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä peruskäsitteitä, sopimuksen tekemiseen ja päättämiseen sekä pätemättömyyteen liittyvät kysymykset. Sopimusten tulkintaan liittyvät lähtökohdat ja niihin liittyvä oikeuskäytäntö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava verkkokirja on: Hemmo, M. 2017. Sopimusoikeus. Helsinki. WSOY Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan lähiopetuksena luokkatilassa ja erillisen ilmoituksen mukaisesti myös tarvittaessa verkkoluentoina (webinaari) sekä mahdollisesti myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy Moodlessa 3. - 5.5.2024 pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2.
Mikäli tentti tai jokin oppimistehtävistä tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti, joista ensimmäinen uusintatentti avautuu 17.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu 19.5.2024 klo 23.59. Toinen uusintatentti avautuu 24.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu 26.5.2024 klo 23.59. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi päivää ennen tenttipäivää opettajalle lähetettävällä sähköpostiviestillä. Tenttiin voi osallistua vasta sen jälkeen, kun kaikki oppimis- / tuntitehtävät on palautettu. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan Moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
kontaktitunnit 17 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 45 h

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset ja kestävän kehityksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä noudatat annettuja oikeustapauksen ratkaisuohjeita. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset..

Kiitettävä 4
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ja pystyt tulkitsemaan valmiita sopimuksia sekä ohjaamaan työyhteisön muita jäseniä asiakirjojen laadinnassa ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.