Siirry suoraan sisältöön

Markkinointi (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD04-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Mika Vaasala

Vastuuopettaja

Tanja Shemeikka

Ryhmät

 • ZJAHTL23S1
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous päivätoteutus
 • HTL23SB
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 05.09.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 12.09.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 19.09.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 26.09.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 03.10.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 10.10.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 24.10.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025 & 3026
 • 31.10.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 14.11.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 21.11.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025
 • 28.11.2023 12:15 - 13:45, Markkinointi HL00BD04-3025

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on tarjota monipuolinen ja kattava kokonaiskuva markkinoinnin perusteista, toimintaperiaatteista sekä markkinoinnin alati muuttuvasta toimintakentästä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Kestävä kehitys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen


Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät markkinoinnin toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset asiakaskentässä sekä olet perehtynyt myös yrityksen markkinointistrategiaan. Ymmärrät lisäksi digitaalisen markkinoinnin vaikutuksista markkinoinnin muutoksille ja tutustut digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksiin markkinoinnin maailmassa.

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen
Asiakasarvon luominen
Markkinointi-, ja myynti initegraatio, strategiat
Tuote/palvelutarjonta
Brändi
Hinnoitteluprosessi
Integroitu markkinointiviestintä
Yhteiskuntavastuu ja etiikka

Aika ja paikka

100% kontaktiopetus. (jotkut vierailijat saattavat suosia verkon kautta vierailua)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kotler, P., Armstrong, G, Harris, L.C. & Piercy, N. 2013. Principles of Marketing. Pearson. 7th edition. (Kappaleet: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 20)

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen; opintojakso etenee teemoittain. Teemat sisältävät seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Teemaan liittyvä asiantuntijaluento
2. Teemaan liittyvä yritysvierailija (vahvistus myöhemmin)
3. Teemaan liittyvät workshopit, case-harjoitustyöt ryhmätöinä
4. Itsenäisiä oppimistehtäviä, joita tehdään koko opintojakson ajan

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
1. Jokaisen teeman alussa johdatus teemaan
2. Ryhmätyön ohjausta workshopeissa
3. Vertaispalaute workshop-työskentelystä-, ja ryhmätöistä
4. Oman osaamisen arviointi kurssin lopussa kirjallisena
5. Ryhmäpalaute yksilötehtävistä luennoitsijalta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 50.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vuorovaikutteiset luennot/workshopit 12*2h = 24h (sis. vierailijat)
Itsenäisten tehtävien tekeminen 30h
Ryhmätyö 30h
Tenttiin valmistautuminen 28h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien, ryhmätyön sekä tentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät markkinoinnin keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmää ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa markkinoinnin osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat markkinoinnin teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa markkinoinnin osaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi markkinoinnin keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa markkinoinnin osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi markkinoinnin keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat markkinoinnin osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja markkinoinnin teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität markkinoinnin osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.