Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis- ja tutkimustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0620-3147

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Heidi Neuvonen

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 11.01.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 18.01.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 25.01.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 01.02.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 08.02.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 15.02.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 07.03.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 14.03.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 21.03.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 28.03.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 11.04.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 18.04.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 25.04.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 02.05.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147
 • 16.05.2024 16:00 - 17:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3147

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijaa kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteisiin ja tukea opinnäytetyön tekemistä.

Opintojakson osaamiset:
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimukset ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijana tunnet opinnäytetyötä tukevien kehittämis- ja tutkimusprosessien eri vaiheet, kehittämis- ja tutkimusotteet, sekä aineistonkeruun ja analyysien yleisimmät vaihtoehdot. Osaat valita opinnäytetyöhösi sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja – menetelmät (aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät). Tunnet JAMKin opinnäytetyöprosessin, osaat laatia opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja suunnitelman, jossa perustelet tekemäsi menetelmälliset valinnat. Tunnet opinnäytetyötä koskevan tutkimusetiikan ja toimit niiden ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Tutkimusprosessi (tutkimusasetelma: tutkimusongelma, tutkimuskysymys, tutkimusote, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu, avoin tiede)

Opinnäytetyön geneerinen rakenne, arviointikriteerit ja valmiiden töiden arviointiharjoitukset

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen tai taiteellinen käytäntö

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus menetelmänä
- tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston haku ja hankinta, aineiston keruu, aineiston laadun arviointi ja aineiston analysointi

Kvalitatiivinen tutkimus:
- yleisimmät kvalitatiiviset aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu

Kvantitatiivinen tutkimus:
- aineistonkeruu, mitta-asteikot, otanta, aineiston analysointimenetelmät perustasolla hyödyntämällä esim. Webropolin analysointimenetelmiä (esim. tunnusluvut, suora jakauma, ristiintaulukointi, tilastollinen merkitsevyys), määrällisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu (reliabiliteetti ja validiteetti)

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta:
- kehittämisongelmien/-kysymysten asettaminen, kehittämismenetelmien valinta, aineistonkeruu ja analysointi, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointi

Opinnäytetyön aihe-ehdotuksen laadinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eskola, J. & Suoranta, J. 2014 tai uudempi painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
TAI

Tuomi, J.& Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Tammi.
TAI

Metsämuuronen, J. (toim.) 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp.

JA

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos. 2. laitos (4. laitoksen pohjalta). Helsinki: International Methelp.
TAI

Vilkka, H. 2007. tai uudempi painos. Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.
TAI

Kananen, J. 2011. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän amk:n julkaisuja 118.

Opetusmenetelmät

Toteutustapa tukee myös monimuoto-opiskelijoiden opiskelua.

Verkko-opintojakso, joka koostuu kahdeksasta teemasta.
Kuhunkin teemaan liittyy itsenäiset tehtävät.
Suoritustavat: Itsenäiset tehtävät ja tentti.

Ohjaustavat:
Pakollisia verkkotapaamisia (online).
Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on suoritettava opintojakson aikana, mutta muutoin suoritusaika on vapaa.
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksolla on käytössä hyväksiluvun käytänteistä korvaaminen aiemmilla opinnoilla tai aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku. Tarkemmat ohjeet saat tutkintosäännöstä ja Jamk-intrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 14h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset tehtävät 101h
Tenttiin valmistautuminen ja tentti 20h
Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on kahdeksan teemaa. Kullekin teemalle on noin 2-4 viikkoa suoritusaikaa. Kukin teema sisältää oppimateriaalia (lukemista, videoita) ja harjoitustehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso korvaa aiemman opintojakson ZZPP0610 Tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee kehittämis- ja tutkimusprosessin vaiheet. Hän tietää, miten hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tutkimustietoa. Opiskelija tietää keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja osaa kuvailla niiden eroja. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa. Hän tunnistaa kehittämis- ja tutkimusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä. Hän osaa valita opinnäytetyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusmenetelmän. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa valita omaan kehittämis- tai tutkimustyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusotteen ja -menetelmän ja perustella valintansa. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin
Hän osaa analysoida kehittämis- ja tutkimusmenetelmien eroja ja perustella kehittämis- tai tutkimusmenetelmien valinnan opinnäytetyöhönsä. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.