Siirry suoraan sisältöön

Tilinpäätösanalyysi (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD17-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Kirsi Marjakoski

Vastuuopettaja

Kirsi Marjakoski

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 17.01.2024 14:15 - 15:45, Tlinpäätösanalyysi
 • 24.01.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi
 • 31.01.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi HL00BD17-3006
 • 07.02.2024 14:15 - 15:45, Verkkoluento
 • 14.02.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi HL00BD17-3006
 • 06.03.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi HL00BD17-3006
 • 13.03.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi HL00BD17-3006
 • 20.03.2024 14:15 - 15:45, Tilinpäätösanalyysi HL00BD17-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tunnet tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat laatia rahoituslaskelman.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyys

Opintojakson tavoite
Osaat soveltaa tietojasi yrityksen analysoinnissa ja osaat tulkita yrityksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Tiedät tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden mahdollisuudet ja rajoitukset yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys sekä case-yrityksen analyysi.

Aika ja paikka

Aikataulun mukaisesti virtuaaliopetus ja verkkotentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Salmi, I. Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2010 tai uudempi painos, KILAn yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta 2007.

Opetusmenetelmät

Ohjauksellinen virtuaaliopetus, itsenäiset oppimistehtävät, itsenäinen materiaaleihin tutustuminen, ryhmä- / tai yksilötyö: yrityksen tilinpäätöksen analyysi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään 6.03.2024 ja uusinnat kahden seuraavan viikon aikana annettuna ajankohtana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja yritysesittelyiden purku 25-30h, itsenäinen opiskelu 60 h Harjoitustyöt 45 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa kontaktiluennot, jotka päättyvät teoriaosuuden kattavaan verkkotenttiin ja 1 uusintaan. Tämän jälkeen itsenäisesti tai parityönä tuotettavat yritysanalyysit.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti 60%, 3 op ja Yritysanalyysi parityönä 40%, 2op

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät tilinpäätösanalyysin käsitteitä ja muistat keskeisimmät tunnusluvut. Osaat laskea yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavia tunnuslukuja ja arvioimaan yritystä perustasolla. Tiedät rahoituslaskelman laatimisen periaatteet.

Tyydyttävä 2
Tunnet tilinpäätösanalyysin ja yrityksen arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja osaat laskea tärkeimmät tunnusluvut. Osaat laskea ja tiedät miten arvioidaan yrityksen taloudellista asemaa ja menestystä kuvaavia tunnuslukuja. Tiedät rahoituslaskelman laatimisen periaatteet ja pystyt ohjattuna laatimaan rahoituslaskelman. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet tilinpäätösanalyysin tiedot taidot ja tekniikat ja kykenet analysoimaan yrityksen menestystä ja taloudellista asemaa pääkohdittain. Pystyt sen avulla laatimaan ennusteita yrityksen kehityksestä. Tiedät rahoituslaskelman laatimisen pääperiaatteet ja pystyt ohjatusti laatimaan lähes virheettömän rahoituslaskelman. Tunnistat joitakin tilinpäätösanalyysin keskeisiä rajoitteita ja osat kertoa havainnoistasi. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Kiitettävä 4
Hallitset tilinpäätösanalyysin tiedot ja taidot ja kykenet analysoimaan yrityksiä. Osaat laatia lähes virheettömän rahoituslaskelman ja tiedät sen merkityksen yrityksen toiminnalle. Ymmärrät tilinpäätösanalyysin rajoituksista ja pystyt kertomaan havainnoistasi monipuolisesti. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset tilinpäätösanalyysin ja yrityksen arvonmäärityksen tiedot, taidot ja tekniikat ja kykenet monipuolisesti analysoimaan ja tulkitsemaan yrityksen menestystä ja taloudellista asemaa laadittujen tunnuslukujen ja rahoituslaskelman avulla. Ymmärrät tilinpäätösanalyysin rajoitukset ja osaat viestiä havainnoistasi monipuolisesti ja selkeästi. Pystyt ohjaamaan muiden työtä. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Esitietovaatimukset

Tilinpäätöksen sisältö ja sen laatiminen.

Lisätiedot

Opintojakso sopii taloushallinnon ja rahoituksen ammattilaiseksi suuntautuvalle joka haluaa täydentää tietojaan yrityksen analysoinnista.