Skip to main content

Markkinointi sosiaalisessa mediassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD44-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Nina Viertorinne

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 16.01.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 23.01.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 30.01.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 06.02.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 13.02.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 20.02.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 05.03.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 12.03.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 26.03.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 02.04.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 09.04.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 23.04.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 07.05.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005
 • 14.05.2024 09:45 - 11:15, Markkinointi sosiaalisessa mediassa HL00BD44-3005

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Kurssin tarkoituksena on tutustua sosiaalisen median eri kanaviin, niiden käyttötarkoituksiin sekä harjoitella kanavien hyödyntämistä osana liiketoimintaa.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Optintojakson osaamistavoite
Ymmärrät sosiaalisen median keskeisiä käsitteitä, teoriaa sekä menetelmiä. Osaat kuvata yritykselle sosiaalisen median sisältöstrategian sekä hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia tavoitteellisesti asiakkaan eri ostoprosessin vaiheissa. Ymmärrät lisäksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvan maksetun mainonnan roolin yrityksen markkinoinnissa.

Content

Sosiaalisen median käsitteet, teoriat ja menetelmät Sosiaalisen median sisältöstrategia ja kampanjan toteutus
Sosiaalisen median kohdentaminen
Sosiaalisen median kanavat
Sosiaalisen median sisällöntuotanto
Sosiaalisen median analyysimenetelmät Sosiaalisen median raportointi asiakkaalle

Learning materials and recommended literature

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., Mero, J., & Mäkelä, T. (2022). Digimarkkinointi: Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent.
Moriuchi, E. 2019. Social media marketing: Strategies in utilizing consumer-generated content. Second edition. New York, NY: Business Expert Press.
Quesenberry, K. 2020. Social Media Strategy: Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution. 3rd Edition. London. Rowman & Littlefield Publishers.
Opettajan osoittamat materiaalit

Teaching methods

Opintojakso on jaettu teemoihin. Teemat tukevat oppimisprosessia ja jokainen teema sisältää seuraavia vaiheita:
1. Itsenäinen perehtyminen ja aiheeseen ja oppimistehtäviä.
2. Teemaan liittyviä alustuksia (luento, asiantuntijaluento).
3. Yhteisiä luentotehtäviä.
4. Ryhmätyöhön liittyvä workshop.
5. Palveluiden (sosiaalinen media) hyödyntäminen osana oppimis- ja luentotehtäviä.
Oppimistehtävien aineistot ja palautusmuodot vaihtelevat (teksti, kuva, video).

Ryhmätyö läpileikkaa kaikki opintojakson teemat.

Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien ja ryhmätyön perusteella. Arvosanaan voi vaikuttaa pakollisiin luentokertoihin osallistuminen.

Practical training and working life connections

Asiantuntijaluennot ja ryhmätyö

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Arvosana pohjautuu oppimistehtäviin ja ryhmätyöhön.

Alternative completion methods

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Student workload

Luennot 12 x 1,5 h
Vierailijaluennot 2 x 1,5 h
Ryhmätyö 52
Itsenäiset oppimistehtävät 62

Content scheduling

Opintojaksolla on vuorovaikutteisia luentoja, koko opintojakson ajalle aikataulutettuja oppimistehtäviä sekä teemoihin liittyviä workshopeja.
Aiheet
Sosiaalisen median käsitteet, teoriat ja menetelmät
Sosiaalisen median sisältöstrategia ja kampanjan toteutus
Sosiaalisen median kanavat
Sosiaalisen median sisällöntuotanto
Sosiaalisen median analyysimenetelmät ja raportointi

Further information for students

avoin amk 5
Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute oppimistehtävistä.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät sosiaalisen median keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmää ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa sosiaalisen median osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat sosiaalisen median teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa sosiaalisen median osaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi sosiaalisen median keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa sosiaalisen median osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi sosiaalisen median keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat sosiaalisen median osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja sosiaalisen median teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität sosiaalisen median osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Prerequisites

Markkinoinnin perusosaaminen

Lisätiedot

Osasuorituksena Hubspot social media marketing