Siirry suoraan sisältöön

Markkinointiviestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD52-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Nina Välimäki

Vastuuopettaja

Nina Välimäki

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTLMAR
  Markkinointi, liiketalous
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 01.02.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 08.02.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 15.02.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 22.02.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 07.03.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 14.03.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 21.03.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 28.03.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 04.04.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 11.04.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 18.04.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 25.04.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003
 • 02.05.2024 12:15 - 13:45, Markkinointiviestintä HL00BD52-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi osaat rakentaa markkinointiviestintästrategian ja -suunnitelman sekä johtaa markkinointiviestintää yrityksessä suunnitelmallisesti ja analyyttisesti.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt johdonmukaisen ja erottuvan markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksen liiketoiminnassa.
Tunnet markkinointiviestinnän keskeiset teoriat ja käsitteet sekä ymmärrät niiden sisällöt. Ymmärrät markkinointiviestintästrategian merkityksen operatiivisen suunnittelun perustana. Osaat analysoida, suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrityksen markkinointiviestintää asiakastiedon perusteella oikeassa mediaympäristössä ja laatia markkinointiviestintästrategian sekä -suunnitelman. Osaat mitata ja arvioida viestinnän onnistumista.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä keskeisiä teemoja ovat viestintä, tiedon prosessointi ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestinnän suunnittelu ja strategiat, mediasuunnittelu ja luova suunnittelu.

Aika ja paikka

100% kontaktia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fill, C. & Turnbull, S. (2019). Marketing communications: Touchpoints, sharing and disruption (Eighth edition.). Harlow, England: Pearson. Egan, J. (2015). Marketing communications (2nd ed.). London: SAGE Publications. Franklin, A., Jenkins, T., Scott, D. M. & Reardon, P. (2014). Web marketing that works: Confessions from the marketing trenches. Milton, Connecticut: Wiley.
Wrigley, C. & Straker, K. (2018). Affected: Emotionally engaging customers in the digital age. Milton, Qld: John Wiley & Sons Australia, Ltd. Charlesworth, A. (2022). Digital Marketing: A Practical Approach (4th edition). London: Routledge.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Lähiopetus
Asiantuntija-, ja vierailijaluennot (osa vierailijoista online)
Yksilö- ja ryhmätyöt, joita tehdään koko opintojakson ajan
Kehittämisprojekti yritykseen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti ja oppimistehtävät tehdään opintojakson alussa annetun aikataulun mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22h
Virtuaaliopiskelu 28h
Harjoitustyöt 65h
Itsenäinen työskentely 20h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, luennot ja harjoitustehtävät.
Opintojakson loppuvaiheessa opiskelijat tekevät yrityksen toimeksiantoon perustuvan projektin ryhmätyönä. Opintojakson lopuksi ryhmät esittävät työnsä tuloksen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät markkinointiviestinnän keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa markkinointiviestinnän osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat markkinointiviestinnän teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa markkinointiviestinnän osaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi m markkinointiviestinnän keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa markkinointiviestinnän osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi markkinointiviestinnän keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat markkinointiviestinnän osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja markkinointiviestinnän teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität markkinointiviestinnän osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.