Siirry suoraan sisältöön

Brändin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD53-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Nina Välimäki

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTLMAR
  Markkinointi, liiketalous
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 25.01.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 01.02.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 08.02.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 15.02.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 22.02.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 07.03.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 14.03.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 21.03.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 28.03.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 04.04.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 11.04.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 18.04.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 25.04.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003
 • 02.05.2024 14:15 - 15:45, Brändin johtaminen HL00BD53-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi osaat systemaattisesti johtaa ja kehittää brändiä liiketoiminnan työkaluna.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Kestävä kehitys
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt siihen, kuinka brändin avulla tuotetaan arvoa asiakkaalle ja kilpailuetua yritykselle. Tunnet brändin johtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä ymmärrät niiden sisällöt. Ymmärrät brändin rakentamisen strategisen merkityksen yrityksen liiketoiminnassa. Osaat tuottaa brändianalyyseja ja rakentaa brändistrategian brändin arvon kasvattamiseksi. Ymmärrät johdonmukaisen ja erottuvan brändin johtamisen merkityksen ja osaat toteuttaa brändinrakennusohjelman tavoitteellisesti, kannattavasti ja laillisesti oikein.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä keskeisiä teemoja ovat brändianalyysit, brändi-identiteetti ja -imago, brändipositio, brändin rakentamisprosessi, brändiarkkitehtuuri, brändimarkkinoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta eri brändimittareita käyttäen ja brändin johtaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luennot, caset ja kirjallisuus.
Keller, K. L. & Swaminathan, V. (2020). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (Fifth edition. Global edition.). Harlow, England: Pearson.
Journal of Brand Management. London: Palgrave Macmillan UK.
Kapferer, J. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking (5th ed.). London ; Philadelphia: Kogan Page.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Opettajan pitämät etä- tai kontaktiluennot
Asiantuntijaluennot
Yksilö- ja ryhmätyöt, joita tehdään koko opintojakson ajan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Organisaatiocaset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppimistehtävät tehdään opintojakson alussa annetun aikataulun mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18h
Virtuaaliopiskelu 25h
Harjoitustyöt 65h
Itsenäinen työskentely 27h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen, luennot ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:

Oman osaamisen arviointi ryhmätehtäviin liittyen
Vertaisarviointi ryhmätehtäviin liittyen
Opettajan kirjallinen ja/tai suullinen palaute tehtävien osaamisesta
Opintojakson arvosana osaamisarvioiden, ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien perusteella

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät brändin johtamisen keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa brändin johtamisen osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat brändin johtamisen teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa brändin johtamisen osaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi brändin johtamisen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa brändin johtamisen osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi brändin johtamisen keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat brändin johtamisen osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja brändin johtamisen teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität brändin johtamisen osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.