Siirry suoraan sisältöön

Markkinointitutkimus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD55-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Nina Välimäki

Ryhmät

 • HTLMAR
  Markkinointi, liiketalous
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.09.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 15.09.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 22.09.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 29.09.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 06.10.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 13.10.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 27.10.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 03.11.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 10.11.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 17.11.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 24.11.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 01.12.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 08.12.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004
 • 15.12.2023 09:45 - 11:15, Markkinointitutkimus HL00BD55-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson käytyäsi olet oppinut suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointitutkimusprosessin.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen


Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt markkinointitutkimuksen hyödyntämiseen osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. Tunnet markkinointitutkimukseen liittyvät keskeiset teoriat ja käsitteet ja ymmärrät niiden sisällöt. Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Osaat hyödyntää markkinointitutkimusta markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Osaat laatia markkinointitutkimussuunnitelman ja valita soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä perustella tekemäsi ratkaisut. Osaat laatia tutkimusraportin ja esitellä tulokset.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä keskeisiä teemoja ovat tutkimuksen rooli päätöksentekoprosessissa, ongelman määrittäminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote, tiedonkeruu-, otanta- ja analysointimenetelmät sekä tutkitun tiedon tulkinta, raportointi ja esittely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Burns, A. C., Veeck, A. & Bush, R. F. (2017). Marketing research (Eighth edition. Global edition.). Harlow, England: Pearson.
Malhotra, N. K. (2013). Basic marketing research (4th ed., Pearson new international ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Mäntyneva, M., Heinonen, J. & Wrange, K. (2008). Markkinointitutkimus. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelija.

Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Kontakti- ja etäluennot
Yksilö- ja ryhmätyöt, joita tehdään koko opintojakson ajan
Yhteistyöorganisaation markkinointitutkimusprojekti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Organisaatiocase

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson oppimistehtävät tehdään opintojakson alussa annetun aikataulun mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h
Virtuaaliopiskelu 56h
Harjoitustyöt 59h

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana tehdään yksi yksilötehtävä ja kolme ryhmätehtävää sekä yksi laajempi, pienryhmissä tehtävä tutkimusprojekti, jota suoritetaan teoriaopetuksen rinnalla koko opintojakson ajan .Opintojakso päättyy valmiiden markkinointitutkimusten tulosten esittämiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi yksilö- ja ryhmätehtävissä.
Osaamisen arviointi ja palaute markkinointitutkimusprojektiin liittyvästä osaamisesta.
Oman osaamisen arviointi markkinointitutkimusprojektiin liittyen.
Ryhmän vertaisarviointi markkinointitutkimusprojektiin liittyen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät markkinointitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa markkinointitutkimusosaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat markkinointitutkimuksen teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa markkinointitutkimusosaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi markkinointitutkimuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa markkinointitutkimusosaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi markkinointitutkimuksen keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat markkinointitutkimusosaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja markkinointitutkimuksen teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität markkinointitutkimusosaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.