Siirry suoraan sisältöön

Yritysohjelmistot (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD62-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Teija Koskinen

Ryhmät

 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • 17.01.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 24.01.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 31.01.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 07.02.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 14.02.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 21.02.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 06.03.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 13.03.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 20.03.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 27.03.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 03.04.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 10.04.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 17.04.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 24.04.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 08.05.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006
 • 15.05.2024 12:15 - 13:45, Yritysohjelmistot HL00BD62-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, ymmärrät tietojärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnalle. Hallitset yleisesti kokonaisvaltaisen näkemyksen tietojärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta. Tunnistat myös yleisimmät liiketoiminnan sovellusohjelmat ja osaat siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Osaat toimia O365-ympäristössä ja tuottaa tietoa sekä operatiiviseen että strategiseen päätöksentekoon.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen


Opintojakson tavoite
Opiskeltuasi opintojakson hallitset tietojärjestelmien yleisrakenteet ja teorian, hahmotat ja osaat kuvata liiketoimintaprosesseja, ymmärrät visuaalisen raportoinnin toiminnan ja merkityksen sekä osaat siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Hallitset myös O365-palvelun yhteiskäytön yritys- ja organisaatioympäristöissä.

Sisältö

Tietojärjestelmien yleisrakenne ja teoria
Liiketoimintaprosessien hahmottaminen ja kuvaaminen
Tietojärjestelmien toiminnan liittyminen liiketoimintaan
O365 –palvelun yhteiskäyttö yrityskäytössä
Raportointi eri järjestelmistä, dashboard

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Microsoftin ohjekirjasto verkossa https://support.microsoft.com/fi-fi/office
Muu oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään opintojakson Moodlen työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on kokonaisuuksia, joita käydään läpi eri näkökulmista. Kokonaisuudet ja aiheet tukevat oppimisprosessia seuraavasti:

1. itsenäinen perehtyminen aihealueeseen ja tuleviin tehtäviin
2. asiantuntijaluennot
3. pakollisten tuntiharjoitusten tekeminen kontaktitunneilla
4. henkilökohtaiset oppimistehtävät


Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:

1. Kontaktituntien alussa johdatus ja ohjeistus käsiteltävään asiaan
2. Tuntiharjoitusten ohjausta tunnilla
3. Tuntiharjoitusten arviointi hyväksytty/hylätty -asteikolla
4. Määrättyjen tuntiharjoitusten vertaispalaute toisilta opiskelijoilta
5. Etätehtävien arviointi numeroasteikolla.
6. Henkilökohtainen palautekeskustelu opintojakson päätteeksi (pakollinen).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluentoja ja henkilökohtaisia tehtäviä aihealueisiin liittyen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisen henkilökohtaisen tehtävän palautus on 20.5.2024 .
Kurssille kuuluvaa tenttiä koskeva informaatio on oppimisalustan työtilassa. Uusintakertojen aikataulu ilmoitetaan työtilassa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.
Hyväksilukuhakemukseen on liitettävä SFS2487-standardin mukaan laadittu kuvaus opintojakson sisällön osaamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 h
Materiaaliin ja ohjelmistoihin perehtyminen 45 h
Harjoitukset ja etätehtävät 70 h
Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat vuorovaikutteiset luennot, tuntiharjoitusten tekeminen, itsenäinen etätehtävien tekeminen ja itsenäinen aiheisiin perehtyminen.
Oppimistehtävät liittyvät samanaikaisesti useampaan aiheeseen, jotka on mainittu tehtävänannoissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:

Harjoitustehtävien arviointi numeroasteikolla
Pakollisten tuntiharjoitusten arviointi hylätty/hyväksytty -astekolla.
Vertaisarviointi annettuihin pakollisiin tuntitehtäviin liittyen.
Pakollisen palautekeskustelun käyminen koskien oppimista ja arviointia.
Opintojakson arvosana palautekeskustelun, pakollisten viikkotehtävien ja harjoitustehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Pystyt toimimaan ohjatusti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Tiedät tietojärjestelmien rakenteen ja niiden yhteyden yrityksen toimintaan. Tunnistat raportoinnin merkityksen. Tunnistat yrityksen prosessit. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä valmiiden siirtomoduulien avulla.

Tyydyttävä 2
Pystyt toimimaan ohjatusti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja tiedät niiden toiminnan. Tunnistat raportoinnin merkityksen ja osaat valvotusti tuottaa haluttuja raportteja. Pystyt siirtämään tietoa itsenäisesti valmiiden siirtomoduuleiden avulla sekä ohjatusti toimisto-ohjelmaympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja ymmärrät tietojärjestelmien toiminnan. Hallitset perusraportoinnin itsenäisesti. Kykenet hahmottamaan prosessien rakenteet ja niiden väliset yhteydet. Pystyt siirtämään tietoa itsenäisesti valmiiden siirtomoduulien avulla toimisto-ohjelmaympäristössä.

Kiitettävä 4
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteen ja toiminnan. Tunnistat prosessien merkityksen yrityksen toiminnalle, prosessien rakenteet ja ymmärrät eri prosessien väliset yhteydet. Hallitset perusraportoinnin itsenäisesti ja kykenet ohjatusti kehittämään raportointia. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä ohjatusti toimisto-ohjelmistojen avulla sekä ohjatusti alustariippumattomasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä tuoden kehittämisehdotuksia ympäristön toimintaan (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja kykenet kehittämään rakennetta ja toimintaa. Osaat tuottaa raportointitietoa sekä kehittää itsenäisesti niiden sisältöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti yrityksen päätöksentekoa varten. Tunnistat prosessien merkityksen yrityksen toiminnalle, prosessien rakenteet ja ymmärrät eri prosessien väliset yhteydet sekä osaat kehittää prosesseja annettujen tavoitteiden mukaisesti. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä alustariippumattomasti.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusopinnot