Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintastrategiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD70-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Riku Ojanperä

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 24.01.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 31.01.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 07.02.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 14.02.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 21.02.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 06.03.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 13.03.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 27.03.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 03.04.2024 09:45 - 11:15, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 17.04.2024 09:45 - 11:45, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007
 • 24.04.2024 09:45 - 11:45, Liiketoimintastrategiat HL00BD70-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hyödyntämään erilaisia työkaluja strategisten valintojen tekemisessä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Sisältö

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Ympäristöanalyysit
Sisäiset analyysit
Synteesianalyysit
Megatrendit
Lisäarvo ja arvoketju
Liiketoimintastrategiat
Kilpailuetu-/kyky
Strateginen ketteryys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen. Helsinki: Alma Talent (myös e-kirjana).
Doz, Y. & Kosonen, M. (käännös Laukkanen, M.) 2008. Nopea strategia: miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2009. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum. (Myös e-kirjana, ks. myös aiemmat ja uudemmat painokset)
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja. Helsinki: Talentum. (myös e-kirjana)
Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö: Organisaation voimanlähde. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
Kim, W.C. & Mauborgne, R. 2005. Sinisen meren strategia. Helsinki: Talentum.
Lindroos, J. E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. Helsinki: WSOYpro.
Suominen K., Karkulehto K., Sipponen J. & Hämäläinen V. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. Helsinki: Sanoma Pro.
Ritakallio T. & Vuori T. 2018. Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki: Alma Talent. (myös e-kirjana)
Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2019. Strategic Management & Competitive Advantage: Concepts and Cases. Pearson.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät ja/tai tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jota tehdään koko opintojakson ajan. Kontaktitunnit sisältävät luento-osuuden ja mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi henkilökohtainen tehtävä tai tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden hyödyntämisen strategisten valintojen tekemisessä. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Ymmärrät strategian merkityksen omassa työssäsi sekä oman työsi merkityksen organisaatiosi strategian kannalta.

Tyydyttävä 2
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit sekä ymmärrät niiden yhteyden käytännön johtamisen kysymyksiin. Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa strategiaa omassa työssäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet monipuolisesti strategiaan liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotuksesi. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä asiakas- ja kilpailutilannetta strategisten analyysien avulla pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystäsi käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet toteuttamaan strategiatyöhön liittyviä kehittämistöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja osaat arvioida kriittisesti strategiatyöhön liittyviä teorioita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Osaat hyödyntää teorioita liiketoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason tarkastelussa ja kykenet analyyttiseen tarkasteluun. Kykenet yritystoiminnan eri osa-alueiden strategisen tason kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.