Siirry suoraan sisältöön

Osaamisen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD74-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Anita Hukkanen

Ryhmät

 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous
 • 04.09.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 11.09.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 18.09.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 02.10.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 09.10.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 23.10.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 30.10.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 06.11.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 13.11.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 20.11.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 27.11.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 04.12.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009
 • 11.12.2023 09:45 - 11:15, Osaamisen johtaminen HL00BD74-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Osaamisen johtaminen on organisaatioiden menestymisen edellytys osana liiketoimintastrategiaa. Se on moniulotteinen kokonaisuus, joka ulottuu kaikille organisaatiotasoille ja on sen vuoksi johdon, esimiesten ja HR-ammattilaisten perusosaamista. Osaamisen johtamisen tehtävänä on edistää organisaation tavoitteiden täyttymistä henkilöstön osaamista hyödyntämällä, vaalimalla ja kehittämällä. Osaamisen johtamisen taidot takaavat organisaation osaamispääoman vaalimisen ja kehittämisen tulevaisuuden kilpailukentässä.

Opintojakson osaamiset 
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen  

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa.

Sisältö

Strategialähtöinen osaamistarkastelu ja työelämän muutossuunnat
Yksilön osaamisen tunnistaminen, tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja verkostot osana ammatillista osaamista
Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
Oppimisen ja osaamisen yhteys
Ketterä oppiminen
Hiljainen tieto, osaamisen jakaminen
Osaamisen kartoittaminen, osaamisvajeiden tunnistaminen, osaamisen arviointi, kehittämissuunnitelma ja -menetelmät
Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista


Työkalut
Opintojakso antaa työkaluja osaamisen johtamisen hallintaan, osaamisen määrittelyyn, tunnistamiseen  ja tavoitteelliseen kehittämiseen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena luokassa. Opintojaksoon sisältyy ohjausta myös verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otala, Leenamaija & Meklin, Soili. 2021. Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön. Kauppakamari. (myös e-kirja)
Viitala, Riitta. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita Publishing Oy. (myös e-kirja)
Koskinen, Keijo. 2006. Johda yrityksesi osaamista – näkökulmia pk-yrityksille. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus.
http://docplayer.fi/799824-Johda-yrityksesi-osaamista-nakokulmia-pk-yrityksille.html
Työelämä 2020 -hanke. Osaamisen johtaminen
https://docplayer.fi/17813941-Osaamisen-johtaminen.html
Valpola, Anneli. 2013. Onnistu kehityskeskustelussa. Talentum. (myös e-kirja)
World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest
Opetushallitus. Osaaminen 2035. Raportit ja selvitykset 2019:3
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Sekä mahdollinen muu relevantti oppimateriaali teemakohtaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain.

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Käänteinen oppiminen
Itsenäinen opiskelu ja opiskelu ryhmissä
Yhteistoiminnalliset ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen kontaktitunneilla
Työelämän case-organisaation hankinta ryhmätyönä
Osaamiskartoitus case-organisaatiolle ryhmäprojektina
Ryhmäkehityskeskustelu

Opintojakson aikana saa ohjausta kontaktitunneilla ja ryhmäprojektissa sekä opettajalta että vertaisilta. Ryhmäkohtainen palaute case-projektista.

Opintojakson arvosana muodostuu ryhmäprojektin perusteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään osaamiskartoitus työelämän case-organisaatiolle. Case-projekti on mahdollista tehdä myös omalle työnantajaorganisaatiolle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmätehtäviin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Ryhmäprojekti ja -esitykset opintojakson aikataulussa.
Ryhmäprojektitehtävän palautus on joulukuun 2023 alkupuolella.
Tarkemmat ajankohdat tehtäville ja niiden palautuksille, samoin kuin uusintakerrat, ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen kontaktitunneille ja teemakohtaisiin oppimistehtäviin 30 h
Vuorovaikutteiset kontaktitunnit 12*2 h = 24 h
Työelämäcase-projekti ja sen presentaatio 70 h
Kehityskeskustelutehtävä 11 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmäprojektiin liittyen.
Itsearviointi ja vertaisarviointi ryhmätehtäviin liittyen.
Opettajan ja työelämän palaute ryhmäprojektista.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana osaamisarvioiden ja ryhmäprojektin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Ymmärrät ketterän oppimisen merkityksen. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Tunnistat organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Tunnistat osaamisen kehittämisen menetelmiä. Ymmärrät kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat selittää ketterän oppimisen periaatteet. Tunnistat osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat esitelllä organisaation osaamiskartoituksen ja osaamisvajeanalyysin periaatteen sekä kertoa kehittämissuunnitelman. Osaat soveltaa osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat selittää kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Osaat soveltaa osaamisen johtamiseen liittyviä järjestelmiä. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat analysoida ketterän oppimisen periaatteita. Osaat nimeta osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat organisoida organisaation osaamiskartoituksen, selittää osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat vertailla ja priorisoida osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat analysoida kehityskeskustelukäytännön merkitystä osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida osaamisen johtamisen yhteyttä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat perustella ketterän oppimisen merkityksen. Osaat arvioida osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, tunnistaa osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat arvioida erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat perustella kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia osaamisen johtamisen yhteydestä strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Osaat vakuuttaa ketterän oppimisen merkityksen. Osaat nimetä osaamisen eri ulottuvuudet. Osaat suunnitella ja organisoida organisaation osaamiskartoituksen, analysoida osaamisvajeet ja organisoida kehittämissuunnitelman. Osaat kehittää osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaat vakuuttaa kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.