Siirry suoraan sisältöön

Esihenkilötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BT34-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Laura Sjöman

Ryhmät

 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 10.01.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 17.01.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 24.01.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 31.01.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 07.02.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 14.02.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 21.02.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 06.03.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 20.03.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 27.03.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 03.04.2024 14:15 - 16:15, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 17.04.2024 14:15 - 16:15, Esihenkilötyö HL00BT34-3005
 • 24.04.2024 14:15 - 15:45, Esihenkilötyö HL00BT34-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä sekä osaat kehittää lähijohtamista.

Osaamiset
Liiketoimintaosaaminen: Opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumis-vaihtoehtoon liittyvistä teorioista.
Oppimaan oppiminen: Opiskelija ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Työelämässä toimiminen: Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
Eettisyys: Opiskelija kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Opiskelija ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Osaamistavoitteet
Hankit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita ko-konaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vas-tuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilö-työn ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvin-vointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Sisältö

Esihenkilön asema ja vastuu
Esihenkilön ja lähijohtajan tehtävät sekä roolit
Johtamisteoriat ja johtamistyylit
Johtajuus ja vaikuttaminen
Ihmiskäsitys
Motivaatio ja innostaminen
Esihenkilönä ja lähijohtajana kehittyminen

Työkalut
Menetelmät esihenkilötyön ja lähijohtamisen kehittämiseen työyhteisössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita.

Lisämateriaali:
Järvinen, P. 2012. Esimiestyön vaikeus ja viisaus. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu opettajan verkko-oppimisympäristössä tarjoama suositeltu oppi- ja lisämateriaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Käänteinen oppiminen
Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimistehtävät
Ryhmätyöskentely (esihenkilötyön osa-alueet, esihenkilötyön arkeen tutustuminen)
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Itsereflektio

Ohjausta on saatavissa opintojaksolla seuraavasti:
Alustus ja ohjaus opintojakson teemoihin ja oppimistehtäviin
Ohjaus ryhmätyöskentelyyn ja ryhmäkeskusteluihin
Ryhmäkohtainen palaute
Vertaisohjaus
Henkilökohtainen ohjaus ja palaute henkilökohtaiseen esseeseen

Opintojakson arvosana perustuu henkilökohtaisessa esseessä sekä esihenkilötyön arkeen liittyvässä ryhmätehtävässä osoitettuun osaamiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Henkilökohtaisen esseen palautus on 26.4.2024.
Henkilökohtaisen esseen uusintakerrat ovat 17.5.2024 ja 31.5.2024.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimistehtävät 61 h
Ryhmätyöskentely 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu sekä ryhmätyöskentely ja ryhmäkeskustelut. Koko opintojakson ajan tehdään näiden ohessa henkilökohtaisia oppimistehtäviä ja työstetään henkilökohtaista esseetä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän vertaisarviointi
Opettajan suorittama osaamisen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat tehdä opintojakson sisältöihin liittyviä havainnollisia dokumentteja.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksen työn tuloksellisuuteen sekä työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä jakaa oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyssä. Osaat hyödyntää teorioita havainnollisten ja johdonmukaisten dokumenttien tekemisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat vertailla esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat analysoida esihenkilötyön ja lähijohtamisen vaikutuksia työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja kehittää lähijohtamistyyliäsi. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä analysoida oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuen. Osaat käyttää olennaisia teorioita havainnollisten, johdonmukaisten ja perusteltujen dokumenttien tekemisessä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liittyvää tietoa sekä erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat suunnitella ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilötyön ja lähijohtamisen positiiviset vaikutukset työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin kasvavat. Osaat arvioida omaa ihmiskäsitystäsi ja kehittää lähijohtamistyy-liäsi tavoitteellisesti. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuen. Raportointisi on loogista, analyyttistä ja asiantuntevaa sekä osaat arvioida tekemiesi dokumenttien sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia esihenkilötyöhön ja lähijohtamiseen liitty-vien teorioiden sekä menetelmien pohjalta. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilön aseman ja vastuun sekä osaat arvioida esihenkilötyön vaikutusta työyhteisöön. Osaat analysoida sekä suunnitella ja kehittää ratkaisuvaihtoehtoja, joiden myötä esihenkilötyön ja lähijohtamisen positiiviset vaikutukset työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin kasvavat. Osaat arvioida omaa ihmiskäsitystäsi kriittisesti ja kehittää lähijohtamistyyliäsi työyhteisön tarpeisiin peilaten. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida kriittisesti oppimaasi opintojakson ryhmätyöskentelyyn uusia näkökulmia tuottaen. Raportointisi on loogista ja vakuuttavaa sekä kriittistä ajattelua osoittavaa. Pystyt laatimaan ammatilliset vaatimukset täyttäviä dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Lisätiedot

Huomioithan, että tämä opintojakso korvaa aiemmin toteutetut opintojaksot Esimiestyö, Esihenkilötyö ja Supervisory Work