Siirry suoraan sisältöön

Yritysohjelmistot (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD62-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Teija Koskinen

Ryhmät

 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, ymmärrät tietojärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnalle. Hallitset yleisesti kokonaisvaltaisen näkemyksen tietojärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta. Tunnistat myös yleisimmät liiketoiminnan sovellusohjelmat ja osaat siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Osaat toimia O365-ympäristössä ja tuottaa tietoa sekä operatiiviseen että strategiseen päätöksentekoon.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen


Opintojakson tavoite
Opiskeltuasi opintojakson hallitset tietojärjestelmien yleisrakenteet ja teorian, hahmotat ja osaat kuvata liiketoimintaprosesseja, ymmärrät visuaalisen raportoinnin toiminnan ja merkityksen sekä osaat siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Hallitset myös O365-palvelun yhteiskäytön yritys- ja organisaatioympäristöissä.

Sisältö

Tietojärjestelmien yleisrakenne ja teoria
Liiketoimintaprosessien hahmottaminen ja kuvaaminen
Tietojärjestelmien toiminnan liittyminen liiketoimintaan
O365 –palvelun yhteiskäyttö yrityskäytössä
Raportointi eri järjestelmistä, dashboard

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään opintojakson Moodlen työtilassa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu, sisältäen pakollisia harjoituksia, etätehtäviä ja teoriatentin.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:

1. Avaava webinaari ja ohjeistus käsiteltävään asiaan
2. Tuntiharjoitusten arviointi hyväksytty/hylätty -asteikolla
3. Ongelmanratkaisuwebinaarit ja palaute tehtävistä
4. Määrättyjen tuntiharjoitusten vertaispalaute toisilta opiskelijoilta
5. Etätehtävien arviointi numeroasteikolla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssille kuuluvaa tenttiä koskeva informaatio on oppimisalustan työtilassa. Uusintakertojen aikataulu ilmoitetaan työtilassa ensimmäisen tenttikerran jälkeen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen tapahtuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyväksilukumenettelyn mukaisesti. Hyväksilukuhakemukseen on liitettävä SFS2487-standardin mukaan laadittu kuvaus opintojakson sisällön osaamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Materiaaliin ja ohjelmistoihin perehtyminen 65 h
Harjoitukset ja etätehtävät 70 h
Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojaksoon sisältyy pakollinen palautekeskustelu ennen arvosanan antamista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Pystyt toimimaan ohjatusti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Tiedät tietojärjestelmien rakenteen ja niiden yhteyden yrityksen toimintaan. Tunnistat raportoinnin merkityksen. Tunnistat yrityksen prosessit. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä valmiiden siirtomoduulien avulla.

Tyydyttävä 2
Pystyt toimimaan ohjatusti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja tiedät niiden toiminnan. Tunnistat raportoinnin merkityksen ja osaat valvotusti tuottaa haluttuja raportteja. Pystyt siirtämään tietoa itsenäisesti valmiiden siirtomoduuleiden avulla sekä ohjatusti toimisto-ohjelmaympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja ymmärrät tietojärjestelmien toiminnan. Hallitset perusraportoinnin itsenäisesti. Kykenet hahmottamaan prosessien rakenteet ja niiden väliset yhteydet. Pystyt siirtämään tietoa itsenäisesti valmiiden siirtomoduulien avulla toimisto-ohjelmaympäristössä.

Kiitettävä 4
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteen ja toiminnan. Tunnistat prosessien merkityksen yrityksen toiminnalle, prosessien rakenteet ja ymmärrät eri prosessien väliset yhteydet. Hallitset perusraportoinnin itsenäisesti ja kykenet ohjatusti kehittämään raportointia. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä ohjatusti toimisto-ohjelmistojen avulla sekä ohjatusti alustariippumattomasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Pystyt toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä tuoden kehittämisehdotuksia ympäristön toimintaan (O365). Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja kykenet kehittämään rakennetta ja toimintaa. Osaat tuottaa raportointitietoa sekä kehittää itsenäisesti niiden sisältöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti yrityksen päätöksentekoa varten. Tunnistat prosessien merkityksen yrityksen toiminnalle, prosessien rakenteet ja ymmärrät eri prosessien väliset yhteydet sekä osaat kehittää prosesseja annettujen tavoitteiden mukaisesti. Pystyt siirtämään tietoa eri järjestelmien välillä alustariippumattomasti.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusopinnot