Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD76-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Jaana Saarisilta
 • Serena Paasivuori

Ryhmät

 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous
 • 19.09.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 26.09.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 03.10.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 10.10.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 24.10.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 31.10.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 07.11.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 14.11.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 21.11.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 28.11.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009
 • 05.12.2023 17:30 - 18:45, Työhyvinvoinnin johtaminen HL00BD76-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Työhyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen menestystekijä. Työhyvinvoinnin perusteiden ja logiikan tunteminen on välttämätön osa johtamis-, esimiestyön ja HR-osaamista. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä työhyvinvointia, kerää parhaat osaajat ja menestyy.

Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät.

Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä sekä annettujen aikataulujen puitteissa toiminen vaatii vielä kehittymistä.

Sisältö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työelämän laadun, työkyvyn ja työssä jaksamisen merkitys
Työhyvinvoinnin kartoittaminen ja kehittäminen
Työterveyshuolto, terveyden edistäminen, yhteistyö ja säädökset
Työsuojeluorganisaation toiminta ja työsuojelun toimintaohjelma
Työturvallisuus, sen asettamat velvoitteet ja juridiikka
Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden digitaaliset sovellukset

Työkalut
Työhyvinvoinnin malli, kehittämisen menetelmät, monitorointi ja seuranta
Työterveyshuollon suunnittelun, yhteistyön ja raportoinnin mallit
Digitaaliset yhteistyösovellukset
Työsuojeluorganisaation toimintaan liittyvät aineistot
Työturvallisuuden ja riskien kartoitusmalli ja monitoroinnin digitaaliset sovellukset

Aika ja paikka

Opintojakso sisältää kuusi webinaaria ja tarvittaessa erikseen sovittavia ohjauskertoja. Osa webinaareista on välttämättömiä (näiden aikana tehdään ryhmätöitä, erillistä ryhmätyöaikaa ei näin tarvitse opiskelijoiden sopia).

Opintojakso alkaa syyskuussa viikolla 38 ja viimeinen webinaari on joulukuussa viikolla 49. Tarkempi aikataulutus ilmoitetaan opintojakson Moodlessa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

Opintojakson viimeisen tehtävän palautus 8.12.2022 mennessä. Seuraava palautusaika on 15.12.2022 ja ehdoton viimeinen palautuspäivä 6.1.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Manka, M-L., & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.
Pyöriä, P. (toim.) 2012. Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
Mäkikangas, A. Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat: Viisi vaikuttavaa askelta. Helsinki: Edita.

Lisämateriaalit
Elinkeinoelämän keskusliitto: Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna. Helsinki: Kauppakamari.
Suutarinen, M. & Vesterinen, P. 2010. Työhyvinvoinnin johtaminen. Helsinki: Otava, JTO.
Työterveyslaitoksen verkkosivusto www.ttl.fi
Työturvallisuuskeskuksen verkkosivusto www.ttk.fi

Opintojakson Moodlesta löytyy myös runsaasti aihepiirin oppimista edistävää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen:
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Vertaispalaute.
Ryhmätehtävä
Paritehtävä ja -esitys.
Itsereflektio.

Opintojakson aikana saat ohjausta seuraavasti:
Webinaareissa johdatus aiheeseen + tarvittaessa lisäohjauskertoja ja ohjausta webinaareissa tai ohjauspalstalla.
Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
Palaute ryhmätyöstä kirjallisena.
Ohjausta henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen sekä webinaareissa että ohjauspalstan kautta.
Palaute yksilötehtävästä kirjallisena.

Opintojakson arvosana muodostuu pari- ja yksilötehtävien perusteella. Ryhmätehtävään osallistuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Ryhmätehtävää varten varataan aikaa lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla läpikäytävät asiat perustuvat pitkälti aitoihin työelämäcaseihin. Opiskelijat voivat integroida omaan työpaikkaansa tai työkokemuksiinsa liittyvät kysymykset osaksi opintojakson tehtäviä. Yksilötehtävän toivotaan liittyvän vahvasti opiskelijan ja/tai opiskelijan työnantajan kiinnostukseen kohteeseen ja tarpeeseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alustava ajankäyttösuunnitelma:

Ryhmätyöt (lukujärjestykseen merkityt ryhmätyöwebinaarit+ muu mahdollinen itsenäinen työ liittyen ryhmätehtäviin) 35 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 4*1,5 h = 6 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 94 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Ryhmän vertaisarviointi ryhmätyöskentelyyn liittyen.
Opettajan palaute ryhmätyöhön ja itsenäisiin tehtäviin liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana ryhmätyöhön sekä itsenäisiin tehtäviin perustuen.
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Ymmärrät työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja hahmotat niitä tukevat toimintamallit. Tunnet työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Tunnistat työsuojelun vaatimat roolitukset. Tunnistat turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.


Tyydyttävä 2
Osaat selittää työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet, työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen tuottavuuteen sekä keskeiset kehittämismenetelmät. Osaat selittää työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat selittää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat selittää työsuojelun vaatimat roolitukset. Osaat selittää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijät. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita, niiden merkitystä yrityksen tuottavuuteen sekä vertailla keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat analysoida työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja soveltaa niitä tukevia toimintamalleja. Osaat jäsentää työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän juridiikan sekä vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Osaat analysoida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat analysoida ja vertailla turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat tarkastella kriittisesti työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita ja perustella sen merkityksen yrityksen tuottavuuteen. Osaat arvioida keskeisiä kehittämismenetelmiä. Osaat perustella työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen ja suunnitella niitä tukevia toimintamalleja. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat arvioida työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat arvioida turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueiden pohjalta. Osaat vakuuttaa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkityksen yrityksen tuloksellisessa johtamisessa. Osaat kehittää keskeisiä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämismenetelmiä. Osaat tulkita työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää juridiikkaa sekä sen vaatimuksia henkilöstösuunnittelulle. Osaat kehittää työsuojelun vaatimia roolituksia. Osaat suunnitella ja rakentaa turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan työpaikan tekijöitä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.