Siirry suoraan sisältöön

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD33-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Kirsi Marjakoski

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • 17.01.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 24.01.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 31.01.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 07.02.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 14.02.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 21.02.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 06.03.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 13.03.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 03.04.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 10.04.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004
 • 17.04.2024 09:45 - 11:15, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta HL00BD33-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät sisäisen valvonnan määritelmän ja tavoitteet. Tiedät ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuun sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana. Tunnistat valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Ymmärrät mitä riskit ovat ja tunnistat keinoja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä.

Opintojakson osaamiset
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Liiketoimintaosaaminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät sisäisen valvonnan määritelmän ja tavoitteet. Tiedät ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuun sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana. Tunnistat valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Ymmärrät mitä riskit ovat ja tunnistat keinoja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.

Sisältö

Opintojakson sisältönä on sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen määritelmien ja tavoitteiden ero, sekä sisäinen valvonta osana hyvää johtamisjärjestelmää. Opintojaksolla käydään läpi erilaisia valvontaympäristöjä, valvonnan arviointia- ja kehittämistä sekä sisäisen valvonnan roolia osana organisaation eri toimintoja ja prosesseja. Opintojaksolla käsitellään riskien tunnistaminen, analysointi ja suojautuminen, riskilajit, riskienhallinnan viranomaisvaatimukset ja yleiset riskienhallinnan työvälineet.

Aika ja paikka

Tämä toteutus on lähikontaktissa ja suunnattu päiväopiskelijoille. Kts. monimuotototeutus, jos olet monimuoto-opiskelija. Emme ota opintojaksolle monimuoto-opiskelijoita.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ratsula, N. 2017. Yrityksen sisäinen valvonta. Edita.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone, jossa teoriatallenne ja materiaalit tulevat tutustuttavaksi aina ennen aihealueen ohjauskontaktia. Ohjauskontaktilla tarkastamme ja teemme tehtäviä ja sinulla on mahdollisuus saada ohjausta. Tarjolla on kontaktiopiskelu tai verkko-opiskelu toteutuksesta riippuen itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavat arvioitavat tehtävät.
Opintojaksoilla opiskelijoita rohkaistaan oppimaan toisiltaan. Tällä opintojaksolla vertaisoppimista on tarjolla kontaktien pienryhmätyöskentelyn ja ryhmätyön kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktit ja niihin liittyvät harjoitustehtävät 25h, ryhmätyöskentely ja arvioitava tehtävä 54h, Itsenäinen opiskelu ja arvioitavat tehtävä 56h,

Sisällön jaksotus

Opintojakson alussa kontaktit ja tämän jälkeen ryhmätöiden esittelyt. Itsenäinen portfolio palautetaan opintojakson päätteeksi ennen opintojakson arviointivaihdetta.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
Tällä opintojaksolla on 2 pakollista arvioitavaa tehtävää:

1) Portfolio (3op, 60%)

2) Yrityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävä 2-3 hengen opiskelijaryhmissä (2op, 40%)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät sisäisen valvonnan määritelmän ja tavoitteet. Tiedät ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuun sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana. Tunnistat valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Ymmärrät mitä riskit ovat ja tunnistat keinoja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.

Tyydyttävä 2
Tiedät sisäisen valvonnan määritelmän ja tavoitteet. Pystyt läpikäymään ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuita sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana erilaisissa valvontaympäristöissä. Tunnistat ja pystyt kuvaamaan valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Tiedät mitä riskit ovat ja tunnistat ja pystyt kertomaan keinoja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä. Toimit oman työsi osalta vastuuta kantaen ja varmistat näin yhteisen tuotoksen valmistumisesta aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hallitset sisäisen valvonnan määritelmän ja tavoitteet. Pystyt läpikäymään ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuita sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana erilaisissa valvontaympäristöissä. Tunnistat ja pystyt kuvaamaan valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Tiedät mitä riskit ovat. Tunnistat, vertailet ja pystyt kertomaan ratkaisuja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä. Pystyt analysoimaan valvontaympäristön riskejä ja tunnistamaan prosessien kontrollitoimenpiteitä. Pystyt ohjaamaan ja organisoimaan ryhmän toimintaa ja ottamaan vastuuta tehtävänantojen ja aikataulujen noudattamisesta.

Kiitettävä 4
Pysytyt määrittelemään sisäisen valvonnan käsitteen ja tavoitteet reflektoivalla otteella. Pystyt arvioimaan ylimmän johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuita sisäisen valvonnassa rakentamisessa ja toimeenpanijana erilaisissa valvontaympäristöissä. Pystyt suunnittelmaan ja rakentamaan prosesseja väärinkäytösten riskien pienetämiseksi ja havaitsemiseksi. Tunnistat, vertailet ja pystyt kertomaan erilaisia ratkaisuja, joilla riskejä kartoitetaan, analysoidaan ja kuinka yritys voi suojautua riskeiltä. Pystyt analysoimaan valvontaympäristön riskejä ja tunnistamaan prosessien kontrollitoimenpiteitä. Ohjaat ja organisoit aloitteellisesti ryhmän tavoitteellista toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Aihealueen keskeisten teemojen ja käsitteiden esittely on reflektoivaa ja jäsentynyttä. Osaat arvioida kriittisesti toimialakohtaisia keskeisiä riskejä ja hallitset keskeiset riskienhallinnan keinot. Hallitset sisäisen valvonnan määritelmän, tavoitteet ja osaat muodostaa arvion yrityksen valvontakulttuurista ja -ympäristöstä. Pystyt rakentamaan ja antamaan kehitysehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi tukeutuen aihealueen teoriaan. Toimit hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti ohjaten ryhmää sen tavoitteellisessa toiminnassa.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-