Siirry suoraan sisältöön

Hakukonemarkkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD45-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Nina Viertorinne

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • 04.09.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 11.09.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 18.09.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 25.09.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 02.10.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 09.10.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 23.10.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 30.10.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 06.11.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 13.11.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 20.11.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006
 • 27.11.2023 09:45 - 11:15, Hakukonemarkkinointi HL00BD45-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Yritykset tarvitsevat liikennettä verkkosivuilleen ja näkyvyyttä hakukoneissa. Tuloksellisuus hakukoneissa edellyttää digitaalisen markkinoinnin säännöllistä ja jatkuvaa työtä. Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan toteuttamiseen.


Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson tavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt hakukoneissa tapahtuvaan markkinointiin ja näkyvyydenhallintaan. Tunnet hakukonemarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ymmärrät niiden sisällöt. Ymmärrät hakukonemarkkinoinnin merkityksen osana asiakkaan ostoprosessia ja roolin digitaalisessa markkinoinnissa. Osaat suunnitella ja toteuttaa hakukonemarkkinointia yrityksen tunnettuuden kasvattamiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Osaat mitata ja arvioida hakukonemarkkinoinnin tuloksia.

Sisältö

Hakukonemarkkinoinnin käsitteet, teoriat ja menetelmät Hakusana/avainsanakartoitus Sisältöstrategia; hakukone ja sosiaalinen media Google-ads mainoskampanja
Analyysimenetelmät; hakukoneptimointi, hakusanamainonta Raportointi asiakkaalle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Shah, M. Shah, H. More, A. 2021. Search Engine Optimization: Google & Other Platforms. International Research Journal of Innovations in Engineering and Technology; Dharmapuri Vol. 5, Iss. 12.

Google Skillshop: Google Ads Search Certification Course: https://skillshop.exceedlms.com/student/path/18128-google-ads-search-certification

Google Search Central: Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide
https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide

SEMRush Competitive Analysis and Keyword Research Course
https://www.semrush.com/academy/courses/competitive-analysis-and-keyword-research-course

Search Engine Journal: opettajan osoittamat artikkelit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso etenee teemoittain. Teemat sisältävät seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Teemaan liittyvä asiantuntijaluento ja luentoharjoituksia
2. Opintojaksoon liittyvä yritysvierailija (vierailijat vaihtuvat lukukausittain)
3. Teemaan liittyviä itsenäisiä ja ryhmän oppimistehtäviä koko opintojakson ajan
4. Sertifikaatit: itsenäinen opiskelu ja sertifikaattikoe

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, opintojakson arviointi perustuu yksilötehtäviin sekä ryhmätyöhön. Opintojakson yksilötehtävinä ovat mm. Google Ads Search Certification ja SEMrush Competitive Analysis and Keyword Research Test.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja ryhmätyön ohjaus 18 h, yksilötehtävät 55 h, ryhmätyö 65 h.

Sisällön jaksotus

Hakukonemarkkinoinnin käsitteet, teoriat ja menetelmät
Hakusana/avainsanakartoitus
Sisältöstrategia
Google-ads mainoskampanja
Analyysimenetelmät; hakukoneptimointi, hakusanamainonta
Raportointi

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät hakukonemarkkinoinnin keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa hakukonemarkkinoinnin osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi jossain määrin. Raportoit työtä kuvailevasti, mutta osin epäloogisesti ja vajavaisesti. Tekstisi on epäjohdonmukaista ja siinä esiintyy joitakin kielioppi- ja tyylivirheitä. Noudatat vain osittain Jamkin raportointiohjeistusta.

Tyydyttävä 2
Sovellat hakukonemarkkinoinnin teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa hakukonemarkkinoinnin osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi jossain määrin. Raportoit työtä kuvailevasti, mutta osin epäloogisesti ja vajavaisesti. Tekstisi on epäjohdonmukaista ja siinä esiintyy joitakin kielioppi- ja tyylivirheitä. Noudatat vain osittain Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi hakukonemarkkinoinnin keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa hakukonemarkkinoinnin osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, kuvailevasti ja perustellen. Tekstisäsi on oikea rakenne, mutta siinä esiintyy ajoittain kielioppi- tai tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi hakukonemarkkinoinnin keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat hakukonemarkkinoinnin osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja ammattimaisesti. Tekstisi rakenne on hyvä ja teksti on sujuvaa ja pääosin virheetöntä asiatekstiä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja hakukonemarkkinoinnin teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität hakukonemarkkinoinnin osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäin loogisen ja selkeän kokonaisuuden. Osoitat kykyä kriittiseen ajatteluun ja tekstisi on argumentoivaa, oivaltavaa ja lähes virheetöntä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Markkinoinnin perusteet

Lisätiedot

Opintojakson osasuorituksena Google Ads Search Certification ja SEMrush Competitive Analysis and Keyword Research Test.