Siirry suoraan sisältöön

Suorituskyvyn johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD71-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Riku Ojanperä

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • 30.08.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 06.09.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 13.09.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 20.09.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 27.09.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 04.10.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 11.10.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 25.10.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 22.11.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 29.11.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009
 • 13.12.2023 12:15 - 13:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit, miten organisaatiota ja ihmisiä ohjataan toimimaan strategian mukaisesti tuloksellisesti.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena (organisaatio-, tiimi-, yksilötaso). Tunnet yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Tunnet keskeiset laatu- ja tietojohtamisen periaatteet.

Sisältö

Suorituskyvyn osatekijät
Suorituskyvyn johtamisen näkökulmat
Suorituskyvyn analysointi ja mittaaminen sekä erilaiset mittaristot
Laatu- ja tietojohtaminen
Kriittiset menestystekijät
Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät
Benchmarking
Palaute
Palkitseminen
Kehityskeskustelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Gallery, Michael E., Carey, Stephen C. 2013. Outcomes, Performance, Structure (OPS) : Three Keys to Organizational Excellence. ASQ Quality Press. Kauhanen, J. 2010. Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Vantaa: Infor. Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum. Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H & Tenhunen, J. 2007. Suorituskyky nousuun!: hyödynnä henkilöstösi osamainen. Tykes: Kansallinen kehittämisohjelma.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen, ryhmätyöskentely, henkilökohtaiset tehtävät ja/tai tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ja oppimistehtävien ajankohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 30h
Harjoitustyöt 75h
Itsenäinen työskentely 30h
Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää yhden laajan ryhmätyön, jonka työstäminen aloitetaan syyskuussa ja se palautetaan marraskuun alkupuolella. Ryhmätöiden esitykset pidetään alustavan aikataulun mukaan marras-joulukuussa. Viikottain pidettävät kontaktitunnit perustuvat käänteinen luokkahuone -menetelmään eli opiskelijoiden tulee perehtyä ennakkomateriaaleihin ennen niitä. Opintojakso sisältää lisäksi henkilökohtaisen oppimistehtävän tai tentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Tunnet yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Tunnet laatujohtamisen keskeiset periaatteet.

Tyydyttävä 2
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja ymmärrät niiden merkityksen käytännön johtamisessa. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Ymmärrät mittareiden merkityksen suorituskyvyn johtamisessa. Ymmärrät laatujohtamisen merkityksen ja periaatteet sekä niiden vaikutuksen organisaation suorituskykyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet suorituskyvyn johtamiseen liittyviä teorioita ja osatekijöitä ja ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen suorituskykyä, toimintaprosesseja ja mittausmenetelmiä pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida organisaation suorituskykyyn liittyviä teorioita, osatekijöitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoimintaprosessien kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystä käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet analysoimaan organisaation suorituskykyyn liittyviä tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat hyödyntää kriittisesti aihealueeseen liittyviä teorioita ja malleja suorituskyvyn johtamisessa. Osaat tarkastella ja kehittää liiketoimintaa taloudellisesti kannattavasti erilaisten mittausmenetelmien avulla. Osaat valita sopivat mittarit erilaisiin suorituskyvyn analysointitilanteisiin ja perustella valintasi.

Esitietovaatimukset

Johtamisen perusteet
Strategiaosaaminen