Siirry suoraan sisältöön

Kannattavan toiminnan ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD23-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 11.01.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 18.01.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 25.01.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 01.02.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 08.02.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 15.02.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 22.02.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 07.03.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 14.03.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 21.03.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 28.03.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 04.04.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 11.04.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 18.04.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 02.05.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006
 • 16.05.2024 09:45 - 11:15, Kannattavan toiminnan ohjaus HL00BD23-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kannattava toiminta on liiketoiminnan ydin. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet kannattavan toiminnan ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt kannattavan toiminnan ohjauksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia kustannusten ja toiminnan kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida liiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan toiminnan ohjauksen työkaluja ja arvioida laskentajärjestelmien tuottamaa informaatiota toiminnan ohjaamisen kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ansaintalogiikkaa, yrityksen prosesseja, katetuotto- ja kannattavuusajattelua, toimintolaskentaa ja -analyysiä, toiminnanohjausta, pääomien käytön tehokkuutta, johdon raportointijärjestelmiä sekä suorituksen mittausta ja johtamista.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 8.1. - 20.5.2024
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Neilimo K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. 2014. Helsinki. EDITA: luvut 1-7, 9 ja 12-14 (myös aikaisemmat painokset mahdollisia).

Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOYpro, Helsinki, 2020 (myös muut painokset mahdollisia).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 16
1. uusintatentti järjestetään viikolla 18
2. uusintatentti järjestetään viikolla 20

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot ja tentti 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Luennot (vko 2-14)
Talviloma (vko 9)
Tentti (vko 16)
Uusintatentti 1 (vko 18)
Uusintatentti 2 (vko 20)

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi perustuu tentissä (40 %, 2 op) ja oppimistehtävissä (60 %, 3 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät katetuottoajattelun perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen katetuottolaskelman. Opintojakson käytyäsi osaat kertoa omin sanoin toimintolaskennan perusperiaatteet. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä yrityksen perusprosesseja toiminnanohjauksen näkökulmasta ja tunnistat kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen katetuotto- ja toimintolaskelman. Tunnistat pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää yrityksen perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet toiminnanohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät katetuottolaskelmat ja soveltaa katetuottoajattelua toiminnan ohjauksessa. Osaat suorittaa toimintoanalyysin sekä laatia katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä suorituksen mittauksen keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida yrityksen perusprosesseja ja laskentamenetelmiä kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat kehittää katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja suorituksen mittauksen merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella yrityksen laskenta- ja perusprosesseja kannattavuuden ohjaamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella katetuottolaskentaan ja toimintolaskentaan liittyviä aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yrityksen kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida pääomien käytön tehokkuuden vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä suorituksen mittauksen vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus- ja katetuottolaskenta, kustannuslaskenta ja budjetointi.