Siirry suoraan sisältöön

Projektien taloudellinen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD25-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hanna Karhu

Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät

 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 30.08.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 06.09.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 13.09.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 20.09.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 27.09.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 04.10.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 11.10.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 25.10.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 01.11.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 08.11.2023 14:15 - 15:45, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 14.11.2023 08:00 - 09:30, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 21.11.2023 08:00 - 09:30, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 29.11.2023 14:15 - 16:30, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005
 • 12.12.2023 17:15 - 19:30, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005-uusintatentti
 • 19.12.2023 09:45 - 11:15, Projektien taloudellinen johtaminen HL00BD25-3005 -uusintatentti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Projektin lopputulosta voidaan yksiselitteisesti mitata kannattavuuden näkökulmasta. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt projektiliiketoiminnan ja projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen lainalaisuuksiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Osaat laatia laskelmia projektien rahoituksen, kassavirran, investointien, kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseksi. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita projektien tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia. Osaat mallintaa kannattavan projektitoiminnan ohjauksen työkaluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 28.8. - 19.12.2023
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. (2016). Liike-elämän matematiikka (11. uud. painos). Helsinki: Edita. ISBN 978-951-37-6971-0 (verkkojulkaisu) ja ISBN 978-951-37-6891-1 (nidottu).

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 48.
Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja ne tulevat olemaan viikoilla 50 ja 51.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot ja tentti 20 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35 h
Tehtävien tekeminen 80 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Luennot (vko 35-47)
Syysloma (vko 42)
Tentti (vko 48)
Uusintatentti 1 (vko 50)
Uusintatentti 2 (vko 51)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakso sisältyy Talousjohtamisen suuntautumisen opintoihin.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50 %, 3 op) ja tentti (50 %, 2 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Ymmärrät investointilaskelmien perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen investointilaskelman. Osaat kertoa omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Tunnistat projektiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tunnistat projektien kannattavuuden ohjaamiseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen investointilaskelman ja kustannusohjauslaskelman. Tunnistat projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä projektien rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää projektiliiketoiminnan perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen kannattavuuteen. Osaat laatia virheettömät investointilaskelmat ja kustannuohjauslaskelman sekä soveltaa laskentamenetelmiä projektien taloudellisen johtamisen tueksi. Osaat laatia investointilaskelmiin ja kustannusohjaukseen pohjautuvan kannattavuusanalyysin. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä rahoituksen ja kassavirran keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat kehittää investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja rahoituksen ja kassavirran merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella projektiliiketoiminnan perusprosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta. Osaat suunnitella investointilaskelmiin ja kustannusohjauslaskelmiin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan projektien kannattavuuden muodostumiseen. Osaat arvioida projektien ohjausmekanismien vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä rahoituksen ja kassavirran vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.