Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2022-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

21.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Liisa Mattila

Ryhmät

 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 21.05.2024 12:00 - 14:45, Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla SZXX2022-3018
 • 28.05.2024 12:00 - 14:45, Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla SZXX2022-3018
 • 04.06.2024 12:00 - 14:45, Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla SZXX2022-3018
 • 11.06.2024 12:00 - 14:45, Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla SZXX2022-3018

Tavoitteet

Opintojakson kuvaus:
Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialasi näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Tiedät, kuinka voit arvioida ja edistää kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tiedät kuinka ohjata kuntoutujaa toimimaan erilaisissa digitaalisissa palveluissa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan, miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa, eettisyys huomioiden. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä tunnistetaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuksiin ja edellytyksiin osallistua digitaalisesti toteutettuun palveluun tai ohjaustilanteeseen.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom sovelluksen kautta.
Yhden webinaarin osalta on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen Jamk RehaLabissa osoitteessa Piippukatu 2, Jyväskylä. Tällä kerralla osallistuminen on mahdollista myös Zoom sovelluksen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina on ajankohtainen Digitaalista ohjaustyötä kuntoutus- ja sosiaalialalla käsittelevä kirjallisuus.

Materiaalit ovat saatavilla opintojakson Moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna, joka sisältää ryhmän yhteisiä webinaareja, itsenäistä ja ryhmän yhteisten oppimis- ja harjoitustehtävien työstämistä sekä verkkomateriaaleihin tutustumista.

Yhdellä kerralla on mahdollisuus osallistua opetukseen joko paikan päällä Jamk Dynamolla osoitteessa Piippukatu 2, Jyväskylä TAI verkon välityksellä.

Opintojakson suoritus muodostuu webinaareihin osallistumisesta, itsenäisten oppimistehtävien tekemisestä sekä vertaisarvioitavien harjoitustehtävien suorittamisesta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävään sisältyvän ohjaustilanteen toteuttaminen työssä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoitustehtävään kuuluvan ohjaustilanteen voi toteuttaa omassa asiakastilanteessa, vaihtoehtona toteutuksen viimeiselle webinaarille.

Digitaalisen ohjaustyön ja kuntoutuksen menetelmiin tutustumiselle Jamk RehaLabissa / webinaarissa on vaihtoehtona itsenäinen tehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Työmäärän ajatellaan jakaantuvan seuraavasti:

Opintojakso sisältää aikaan sidottuja webinaareja 14 tuntia.
Jamk Rehalabiin tarjotaan mahdollisuus tutustumiseen myös paikan päällä noin 1 tunnin ajan.
Varaa aikaa Itsenäiseen materiaaliin perehtymiseen ja valmistautumistehtäviin noin 50 tuntia.
Oppimispäiväkirjan ja tiivistelmän laatimiseen on käytettävissä aikaa noin 20 tuntia.
Oppimis- ja harjoitustehtävien tekemiseen ja vertaisarviointiin on käytettävissä noin 50 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa webinaareissa. Aiheeseen perehtyminen ja osaaminen on mahdollista osoittaa korvaavalla tehtävällä enintään kahden opetuskerran osalta.

Opintojakson aikana reflektoit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Opintojakson päätteeksi laadit päiväkirjastasi tiivistelmän ja arvioit, miten hyvin olet saavuttanut opintojakson tavoitteet. Oppimispäiväkirjan tiivistelmä huomioidaan arviointipäätöksessä.

Harjoitustehtävä ja vertaisarviointi arvioidaan erillisten arviointikriteerien mukaisesti asteikolla hyväksytty-hylätty.

Avoin amk: 5 paikkaa
Campusonline: 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ARVIOINTI: HYVÄKSYTTY
Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisen digitalisaation sekä digitaaliset palvelut ja toimintaympäristöt osaksi omaa ammatillista toimintaa. Hän osaa nimetä ja jäsentää keskeisiä kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisia toimintaympäristöjä, palveluja ja näiden muodostamia verkostoja.

Opiskelija tietää kyberturvallisuuden käsitteenä ja osaa nimetä kuntoutus- ja sosiaalialan keskeisiä kyberturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Hän osaa myös selittää kyber- ja tietoturvaan liittyviä asioita, jotka tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa. Hän tunnistaa digitaalisen ohjaustyön eettisyyteen liittyviä kysymyksiä, ja osaa huomioida näitä asiakastyössä.

Opiskelija osaa selittää saavutettavuuden sekä Design for all -käsitteet. Opiskelija tietää, miten lainsäädäntö ohjaa saavutettavuuden toteutumista julkisissa ja yksityisissä sote-alan palveluissa. Hän osaa jäsentää ja arvioida asiakkaille tarjottavien ratkaisujen ja palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tehdä ehdotuksia asiakaslähtöisistä palveluratkaisuista.

Opiskelija osaa kuvata ja jäsentää ammatillisia digitaalisia sosiaalisia verkostoja ja digitaalista vertaistukea tarjoavia palveluja. Hän tunnistaa ammattilaisen roolin kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä ja omaa menetelmiä asiakkaiden ohjaamiseen digitaalisissa verkostoissa. Opiskelija ymmärtää digisyrjäytymisen ilmiön sekä tunnistaa keinoja sen ennaltaehkäisyyn. Opiskelija osaa huomioida ja edistää asiakkaiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä digitaalisesti toteutettuun ohjaus- tai kuntoutuspalveluun osallistumiseksi.