Siirry suoraan sisältöön

Työkyky ja tulevaisuuden työelämä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2025-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Satu Tuomimäki

Ryhmät

 • ZJA23SSTKKU
  Avoin AMK, sote, Työkykykuntoutus
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 03.11.2023 09:00 - 11:00, Työkyky ja tulevaisuuden työelämä SZXX2025-3004
 • 17.11.2023 09:00 - 11:00, Työkyky ja tulevaisuuden työelämä SZXX2025-3004
 • 29.11.2023 09:00 - 11:00, Työkyky ja tulevaisuuden työelämä SZXX2025-3004
 • 14.12.2023 12:30 - 14:30, Työkyky ja tulevaisuuden työelämä SZXX2025-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perusosaamisen työelämän ja työkyvyn muutoksista.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen suunnitteluosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat kuvailla työelämän ja työn muutoksia ja niihin vaikuttavia seikkoja. Tunnistat tekijöitä ja tilanteita, joiden kautta työelämän muutos vaikuttaa työkykyyn ja työkyvyn muutokseen. Pystyt soveltamaan muutoksista saamaasi tietoa käytännön työkykyä ylläpitävään kuntoutustyöhön.

Sisältö

Työelämän muutostrendit. Työelämän ja työn muutostilanteet ja haasteet. Työelämän muuttuvat käytännöt. Työkyvyn johtaminen muuttuvassa työelämässä. Työn uudet muodot. Uudistuva osaaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alasoini Tuomo 2018: Digitalisaatiolla työn uudelleenajatteluun. Millaista tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan? Työterveyslaitos.

Alasoini Tuomo ym. 2023. Työelämän kehittäminen kolmikantaisessa yhteistyössä: TYÖ2030-ohjelma. Työterveyslaitos.

Heiskanen Tuula, Syvänen Sirpa & Rissanen Tapio (toim.) 2019: Mihin työelämä on menossa? – tutkimuksen näkökulmiaTampere: Tampere University Press 2019.

Juvonen-Posti P (2018) Work-related rehabilitation for strenghtening working careers. A multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1468. University of Oulu, Oulu 2018.

Järvikoski A, Takala E-P, Juvonen-Posti P, Härkäpää K. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. Kelan sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2018.

Kokkinen Lauri (toim.) Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos. Helsinki.

Kolari Jukka & Kallio Aleksi 2023. Tekoäly 123: Matkaopas tulevaisuuteen.

Mäkikangas Anne, Mauno Saija & Feldt Taru (toim.): Tykkää työstä –Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus, 2017. Osviitta 2, 40.

Pehkonen Irmeli, Turunen Jarno, Juvonen-Posti Pirjo, Henriksson, Lea; Vihtonen, Tiina; Seppänen, Johanna; Liira, Juha; Uitti, Jukka; Leino, Timo (2017) Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa: Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus.

Pyöriä Pasi (toim.) 2017: Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus.

Sutela Hanna, Pärnänen Anna & Keyriläinen Marianne 2019: Digialan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977-2018. Helsinki.

Työelämä 2025 - Työelämän ja työympäristön muutosten vaikutukset työsuojeluun ja työhyvinvointiin. STM. Työsuojeluosasto. Helsinki 2015.

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030. Turvallisia ja terveellisiä työoloja sekä työkykyä kaikille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:3.

Tietoa työkyvystä 1/2020. Työn murros ja työkyky - näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi. Varma.

Zeuge ym. (2020). Leading Virtual Teams – A Literature Review. : (PDF) Leading Virtual Teams -A Literature Review (researchgate.net)

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla on opetus- ja oppimismenetelmänä flipped learning.
Opintojakson toteutus: verkkoluennot, webinaarit, oppimistehtävät, erilaiset verkkopedagogiset menetelmät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus koostuu kontaktiopetuksesta verkossa, oppimistehtävistä ja itsenäisestä opiskelusta: pienryhmätehtävät (1,5 op) osallistuminen kontaktiopetukseen verkossa (0,5 op) itsenäinen opiskelu (3 op)

Yhteensä 135 h:
- Verkkoluennot 8 h
- Oppimistehtävät 46 h,
- Itsenäinen opiskelu 81 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan webinaareina.

Lisätietoja opiskelijoille

CampusOnline 7
Avoin AMK 20

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat työn ja työelämän muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Ymmärrät miten muutokset vaikuttavat työkykyyn sekä olemassa oleviin työtehtäviin. Osaat soveltaa muutoksista saamaasi tietoa käytännön työkykyä ylläpitävään kuntoutustyöhön.