Siirry suoraan sisältöön

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BM09-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sanna Harjula
  • 11.01.2024 12:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3021
  • 25.01.2024 12:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3021
  • 08.02.2024 12:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3021
  • 22.02.2024 12:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3021

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön
- Osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin
- Tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi
- Ymmärtää työn ja sen murroksen sekä suomalaista työelämää
- Tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteita

Sisältö

Työkyky. Työelämän muutos. Työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmä. Työllistymisen ja työkyvyn haasteet.

Aika ja paikka

Verkkokontaktit. Huomaathan, että kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hautaviita Päivi ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki : Sanoma Pro Oy, 2020.

Hemmi-Lehtola Riikka. Työkykykoordinaattorit kunta-alalla. Tehtävänkuva, työssä onnistuminen ja työn kehittämiskohteet. Kevan tutkimuksia 3/2017. Löytyy verkosta.

Hujala, Anneli; Taskinen, Helena (2020). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press 2020.

Juvonen-Posti Pirjo, Saikku Peppi, Turunen Jarno (toimittajat). Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:40.

Järvikoski A, Takala E-P, Juvonen-Posti P, Härkäpää K. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. Kelan sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2018.

Kausto ym. 2021. Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos.

Saikku Peppi. Hallinnan rajoilla : Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä. Helsingin yliopisto 2018.

Tietoa työkyvystä 1/2020. Työn murros ja työkyky - näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi. Varma.

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset webinaarit ja ennakkotehtävät käänteisen opetuksen periaatteen mukaisesti.

Itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen.

Keskustelu Moodle-työtilassa. Ohjauskeskustelut.

Pienryhmätyöskentely. Oppimistehtävät.

Oppimistavoitteiden ja oppimisen reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

---

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen yhteensä 64 h
Oppimistehtävät itsenäisesti ja pienryhmissä yhteensä 50 h
Keskusteluihin osallistuminen yhteensä 21 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi, vertaisarviointi, palaute oppimistehtävistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija tuntee työkykykäsityksiä ja ymmärtää työkyvyn merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmää osa-alueineen ja osaa toimia koordinaattorina omassa yhteistyöverkostossaan. Opiskelija tietää työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita ja osaa löytää keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa tarkastella työelämän muutosta suhteessa työhön ja työkykyyn. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä jokaisen oppimistehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Lisätiedot

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) -opintojaksot muodostavat yhdessä Työkykykoordinaattorin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuutta tarjotaan avoimessa amk:ssa ja se sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai HR-tehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoista opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, joiden uratavoitteena on työskellä työikäisten parissa ja auttaa heidän työllistymistään, työhön paluutaan ja työssä jatkamista erilaisista rajoitteista huolimatta.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.