Siirry suoraan sisältöön

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BM10-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Sanna Harjula
  • 01.11.2023 12:00 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3017
  • 16.11.2023 12:15 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3017
  • 29.11.2023 12:00 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3017
  • 13.12.2023 12:00 - 16:00, Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn SZ00BM10-3017

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhönpaluuta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää monialaisen työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen omassa roolissaan ja tunnistaa keskeisiä työkykyriskejä
- Hallitsee osallisuutta ja toimijuutta edistäviä lähestymistapoja tavoitteiden asettamisessa
- Osaa valita menetelmiä työllistymisen ja työkyvyn tukemiseksi
- Osaa ohjata ja koordinoida erilaisia työkyvyn prosesseja
- Pystyy toimimaan verkostoissa tukeakseen työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä
- Kykenee kehittämään työllistymisen ja työkyvyn edistämistä eri yhdyspinnoilla

Sisältö

Ohjaus- ja verkosto-osaaminen. Työkykyriskit ja työkyvyn edistäminen. Työkyvyn edistämisen erilaiset polut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haapakoski K & Åkerblad L. Työnantajayhteistyö työpaikkajaksoja sisältävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Näkökulmia kehittämiseen. Kuntoutusta kehittämässä 26 | 2021. Kela.

Juvonen-Posti P, Saikku P, Turunen J (toimittajat). Elinikäistä osallistumista vai
elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen
ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:40.

Kausto ym. 2021. Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos.

Koivisto J & Tiirinki H (toim.)
Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen
sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38.

Koivisto ym. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja. THL Ohjaus 11/2020.

Mattila-Wiro P & Tiainen R. Kaikki mukaan työelämään. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeen tulokset ja suositukset.
Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2019.

Oivo T & Kerätär R. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet.
Selvityshenkilöiden raportti. Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2018.

Pehkonen ym. Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa. Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus. Työterveyslaitos. Helsinki.

Saikku Peppi 2018. Hallinnan rajoilla : Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä. Helsingin yliopisto.

Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12.

Vänskä K, Laitinen-Väänänen S, Kettunen T ja Mäkelä J 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset webinaarit ja ennakkotehtävät käänteisen opetuksen periaatteen mukaisesti.

Itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen.

Keskustelu Moodle-työtilassa. Ohjauskeskustelut.

Pienryhmätyöskentely. Oppimistehtävät.

Oppimistavoitteiden ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaisten työelämästä nousevien teemojen käsittely ja vuoropuhelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen yhteensä 64 h
Oppimistehtävät itsenäisesti ja pienryhmissä yhteensä 50 h
Keskusteluihin osallistuminen yhteensä 21 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearviointi, vertaisarviointi, palaute oppimistehtävistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa keskeiset työkykyriskit ja ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen. Opiskelija osaa valita menetelmiä työllistymisen ja työkyvyn tukemiseksi. Opiskelija osaa ohjata ja koordinoida erilaisia työkykyprosesseja ja hän pystyy toimimaan erilaisissa verkostoissa. Opiskelija kykenee kehittämään työllistymisen ja työkyvyn edistämistä eri yhdyspinnoilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä jokaisen oppimistehtävän hyväksyttyä tehtävänannon mukaista suorittamista.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut opintojakson Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

Lisätiedot

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) -opintojaksot muodostavat yhdessä Työkykykoordinaattorin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuutta tarjotaan avoimessa amk:ssa ja se sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai HR-tehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoista opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, joiden uratavoitteena on työskellä työikäisten parissa ja auttaa heidän työllistymistään, työhön paluutaan ja työssä jatkamista erilaisista rajoitteista huolimatta.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.