Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemus osana hyvinvointia (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BB83-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Maaret Rutanen

Vastuuopettaja

Maaret Rutanen

  • 08.09.2023 13:30 - 15:00, Ravitsemus osana hyvinvointia SZ00BB83-3007
  • 06.10.2023 13:00 - 16:00, Ravitsemus osana hyvinvointia SZ00BB83-3007
  • 24.11.2023 13:30 - 15:00, Ravitsemus osana hyvinvointia SZ00BB83-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit ymmärtämään, minkälainen merkitys ravitsemuksella on hyvinvoinnissa. Opit miten ravitsemukseen liittyvien muutosten tekemistä voidaan tukea ohjauksen avulla.

Opintojakson osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, ymmärrät ravitsemuksen merkitystä osana hyvinvointia. Tiedät keskeisiä ravitsemukseen liittyviä haasteita ja keinoja vaikuttaa niihin. Ymmärrät ravitsemusohjauksen periaatteita ja pystyt soveltamaan niitä käytännössä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastelet ravitsemuksen merkitystä hyvinvoinnille. Perehdyt ravitsemukseen liittyviin keskeisiin haasteisiin ja ravitsemusohjauksen periaatteisiin. Hyödynnät luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa ravitsemuksesta ohjauksen suunnittelussa. Sovellat oppimaasi käytännön ohjaustilanteissa ja arvioit omaa toimintaasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. Tieto- ja tiatokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville. VK-Kustannus Oy.

Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2017. Ravitsemustiede. Duodecim. 4.-7. painos.

Ilander, O. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. VK-Kustannus Oy.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Juvenes Print.

Ajankohtaiset ikäryhmäkohtaiset suositukset.

Opetusmenetelmät

Opintojakson opetus- ja oppimismenetelminä hyödynnetään verkko-opiskelua. Opintojakson toteutus perustuu oppimistehtäviin, verkkokeskusteluihin, käytännössä harjoitteluun ja workshop-työskentelyyn. Ohjauksessa ja palautteen annossa hyödynnetään itse- ja vertaisarviointia sekä opettajan antamaa palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson käytännön osuuden voi toteuttaa työelämäkumppanin luona.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Workshopit ja webinaari 8 h
Suosituksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen 27 h
Ohjaussuunnitelman laatiminen, käytännössä harjoittelu ja toteutuksen raportointi 27 h
Oppimistehtävät 19 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osoitat ymmärtäväsi, minkälainen merkitys ravitsemuksella on hyvinvoinnissa. Pystyt erittelemään ravitsemukseen liittyviä haasteita ja löydät keinoja ravitsemukseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi luotettavaan tietoon perustuen. Osoitat kykeneväsi suunnittelemaan teoreettisesti perustellun ohjaustilanteen. Toteutat ohjaustilanteen ja arvioit toteutusta ja omaa osaamistasi teoriaa hyödyntäen.
Hylätty: Et osoita ymmärtäväsi ravitsemuksen merkitystä hyvinvoinnissa. Ravitsemukseen liittyvien haasteiden erittely ei onnistu. Et kuvaa keinoja ravitsemukseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi luotettavaan tietoon perustuen. Et hyödynnä perustellusti ohjaussuunnitelmaa. Ohjaustilanteen toteuttaminen ei onnistu tai siinä ilmenee suuria haasteita. Ohjaustilanteen ja oman osaamisen arviointi jää puutteelliseksi.

Lisätiedot

Tämä opintojakso liittyy Edufuturan Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen 20 op moduuliin. Muut opintojaksot tässä moduulissa ovat:
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op (JY & JAMK)
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op (JY)
Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3 op (JY)
Toimintakyvyn arviointi 4 op (JAMK)
Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3 op (JY)