Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys (4 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BS38-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi

Ryhmät

 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 17.01.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 24.01.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 31.01.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 07.02.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 21.02.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 06.03.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 20.03.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007
 • 27.03.2024 17:00 - 18:30, Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys MP00BS38-3007

Tavoitteet

Tunnet palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavat peruskäsitteet. Ymmärrät palvelun laadun ja kehittämisen merkityksen palvelun kilpailukyvylle. Tunnet laatumalleja sekä asiakastyytyväisyyden ajankohtaisia sisältöalueita.

Perehdyt keskeisiin palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviin teorioihin, jonka jälkeen sovellat niitä käytännön esimerkkeihin. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi laatutyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Palvelujen laadun ulottuvuudet ja laatumallit
Laatu yrityksen kilpailutekijänä
Asiakastyytyväisyys
Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Mystery shopping
Service Recovery

Aika ja paikka

100% verkkototeutus.
Webinaarit pidetään Zoomissa kerran viikossa (tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssin alkaessa)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Grönroos, C., & Tillman, M. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. painos.). Talentum.

Wilson, A. M., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2016). Services marketing: Integrating customer focus across the firm (Third European edition.). McGraw-Hill Education.

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Yksilö- ja ryhmätehtävät
Jatkuva palaute
Itse- ja vertaisarviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla suoritetaan Mystery Shopping -tutkimus kohdeyritykseen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopistettä vastaa 108 h opiskelijan työtä:
webinaarit 12 h
itsenäinen opiskelu ja yksilötehtävät 46 h
ryhmätyö 50 h

Sisällön jaksotus

Perehdyt keskeisiin palveluiden laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviin teorioihin, jonka jälkeen sovellat niitä käytännön esimerkkeihin ja yksilötehtäviin. Kurssilla toteutat myös työelämälähtöisen laadun havainnointitehtävän ryhmätyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät palvelun laadun merkityksen. Tunnet palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät peruskäsitteet. Tunnet erilaisia laatumalleja sekä asiakastyytyväisyyden ja laadun ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi laatutyöhön, mutta soveltaminen jää puutteelliseksi. Arvioit omaa osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää, mikä merkitys palvelun laadulla on organisaatioille. Osaat hyödyntää palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavia peruskäsitteitä. Ymmärrät erilaisia laatumalleja sekä asiakastyytyväisyyden ja laadun ajankohtaisia sisältöalueita. Ymmärrät omia valmiuksiasi ja osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hyödyntää palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavia peruskäsitteitä. Osaat soveltaa palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavia ajankohtaisia sisältöalueita omien valmiuksiesi arvioinnissa. Otat vastuuta ryhmän toiminnasta ja osaat organisoida ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä niitä kuvaavilla peruskäsitteillä ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä. Osaat analysoida erilaisia laatumalleja sekä asiakastyytyväisyyden ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida palvelujen laadun ja asiakastyytyväisyyden merkitystä organisaatioiden menestykselle. Osaat reflektoida palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä opintojakson sisältöihin perustuen. Osaat kriittisesti analysoida omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi laatutyöhön ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Toimit ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti. Kehität ja ohjaat sekä omaa että ryhmän toimintaa.

Esitietovaatimukset

Palveluliiketoiminnan perusteet
Services Marketing