Siirry suoraan sisältöön

Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: MZMB0500-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi
 • Juuso Hassi
 • Sari-Maarit Peltola

Ryhmät

 • MPT22SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 23.01.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 06.02.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 20.02.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 02.04.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 16.04.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 30.04.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009
 • 14.05.2024 16:30 - 19:00, Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen MZMB0500-3009

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esimiestoiminnan eri osaamisalueet ja ymmärtää esimiesroolille asetetut vaatimukset marata-alan palveluyrityksen vastuullisessa ja tuloksellisessa johtamisessa.
Opiskelija tuntee alan keskeisen työlainsäädännön. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osatekijät ja pystyy tunnistamaan ja kommunikoimaan erilaisten operatiivisten valintojensa vaikutukset yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija osaa laatia kannattavuuslaskelmia, tuntee keskeiset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä päätöksenteon tukena ja toiminnan ohjaamisessa. Opiskelijalla on kokonaisymmärrys kannattavasta liiketoiminnasta sekä tuloksellisesta marava-liiketoiminnasta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Sisältö

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset (TES) Mara-alalla
Henkilöstöjohtamisen prosessit
Työvuorosuunnittelu MaraPlan Pro ohjelmalla
Kannattavuuslaskenta ja –seuranta
Budjetointi
Tulossuunnittelu
Hinnoittelu
Arvonlisäverotus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. Myös E-kirja.

Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita. Myös E-kirja.

Kalliomaa, S. & Kettunen, S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Juva: WSOYPro.

Tomperi S. 2018. Taloushallinto: Toiminnan kannattavuus. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Malmi T. 2006. Balanced Scorecard - rakenna ja sovella tehokkaasti. Helsinki: Talentum Oy.

Muu kurssilla osoitettu ja jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit, itsenäinen opiskelu ja yksilötehtävät, ryhmätyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 30 h, itsenäinen opiskelu ja yksilötehtävät 130 h, ryhmätyö 110 h. Yhteensä 270 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ottaa huomioon suunnittelussaan kannattavan ja kustannustehokkaan liiketoiminnan merkityksen. Opiskelija osaa hyödyntää operatiivisen tason laskentaperiaatteita ja laskentatyökaluja omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen teoreettista tietämystä käytännön suunnittelussa. Opiskelija osaa reflektoida tietoperustan pohjalta organisaation ja työyhteisön toimivuutta sekä omaa valmiuttaan esimiehenä. Opiskelija osaa soveltaa operatiivisen johtamisen käsitteitä ja normeja suunnittelutyössään ja mahdollisissa käytännön näytöissään.

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa ohjatusti hallitsevansa em. osaamistavoitteiden soveltamista, mutta soveltaminen jää puutteelliseksi.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa ohjatusti hallitsevansa em. osaamistavoitteiden soveltamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ottaa huomioon suunnittelussaan kannattavan ja kustannustehokkaan liiketoiminnan merkityksen. Opiskelija osaa hyödyntää operatiivisen tason laskentaperiaatteita ja laskentatyökaluja omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen teoreettista tietämystä käytännön suunnittelussa. Opiskelija osaa reflektoida tietoperustan pohjalta organisaation ja työyhteisön toimivuutta sekä omaa valmiuttaan esimiehenä. Opiskelija osaa soveltaa operatiivisen johtamisen käsitteitä ja normeja suunnittelutyössään ja mahdollisissa käytännön näytöissään.


Hyvä 3: Opiskelija osoittaa jossain määrin kriittistä ja analyyttistä otetta em. osaamistavoitteiden suhteen.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa lähes kokonaisvaltaista, kriittistä ja analyyttistä otetta em. osaamistavoitteiden suhteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ottaa huomioon suunnittelussaan kannattavan ja kustannustehokkaan liiketoiminnan merkityksen. Opiskelija osaa hyödyntää operatiivisen tason laskentaperiaatteita ja laskentatyökaluja omalla asiantuntijuusalueellaan. Opiskelija osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen teoreettista tietämystä käytännön suunnittelussa. Opiskelija osaa reflektoida tietoperustan pohjalta organisaation ja työyhteisön toimivuutta sekä omaa valmiuttaan esimiehenä. Opiskelija osaa soveltaa operatiivisen johtamisen käsitteitä ja normeja suunnittelutyössään ja mahdollisissa käytännön näytöissään.


Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista, kriittistä ja analyyttistä otetta em. osaamistavoitteiden suhteen.