Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZZZ2000-3053

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Lallukka
 • Merja Nybacka
 • Tuija Kontinen
 • Erikka Levälahti
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Suvi Aunala
 • Minna Seikkula

Vastuuopettaja

Jenni Ikola-Mäki

Ryhmät

 • SFT23SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • STT23SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SFT23S1
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • STT23S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • SAR23S1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SAR23SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SOS23SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • ZJASAR23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • ZJASTT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • ZJASAR23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • ZJASFT23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti, päivä
 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • ZJASFT23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti monimuoto
 • ZJASOS23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi monimuoto
 • 29.08.2023 12:00 - 15:15, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 20.09.2023 08:00 - 11:15, Pienryhmä 3 /Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 20.09.2023 08:00 - 11:15, Pienryhmä 1 /Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 20.09.2023 08:00 - 11:15, Pienryhmä 2 /Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 05.10.2023 12:15 - 15:30, Pienryhmä 1 /Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 05.10.2023 12:15 - 15:30, Pienryhmä 2 /Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 05.10.2023 12:15 - 15:30, Pienryhmä 3Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 12.10.2023 08:30 - 15:00, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 13.10.2023 08:15 - 09:15, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 25.10.2023 08:00 - 11:15, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053
 • 26.10.2023 08:00 - 09:00, Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät SZZZ2000-3053

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit tuntemaan erilaiset asiakkuudet ja palvelujärjestelmät sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson osaamiset
Sosiaali-, terveys ja kuntoutusalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen


Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet sosiaali- ja terveysalan muuttuvan palvelujärjestelmän ja palveluja koskevan lainsäädännön. Tunnistat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan palveluita ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja valvonta
Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
Asiakkuutta ja asiakkaan asemaa ohjaava lainsäädäntö
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet sosiaali- ja terveysalalla
Asiakkaan osallisuus- ja toimijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hyvinvointiteknologia ja robotiikka sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ETENE. Sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet - ovatko ne valideja tulevaisuudessa? ETENE-julkaisuja 46. Saatavana sähköisenä.
FINLEX. Ajantasainen lainsäädäntö.
Ihalainen, Jarmo, Kettunen Terttu. Turvaverkko vai trampoliini;sosiaaliturvan mahdollisuudet. WSOYpro, painovuosi 2016 tai uudempi.
Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Saatavana sähköisenä.
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. STM julkaisuja 2011:1. Saatavana sähköisenä.
Virtanen, P. ym. 2011. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Saatavana sähköisenä.
Kaasalainen, K., Neittaanmäki, P. Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksia ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja kustannusvaikuttavien palvelujen kehittämisessä. 2018. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No 63/2018. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla sähköisenä

Opetusmenetelmät

Ennakkovalmistautuminen webinaareihin (flipped learning)
Pienryhmätyöskentely (case study)
Vuorovaikutteinen oppiminen keskustellen
Päiväkirjatyöskentely ja opiskeltavien teemojen reflektio

Vaihtoehtoiset suoritustavat

1 op laajuinen ” Sosiaali- ja terveysalan digitaalisen palvelujärjestelmän perusteet” on hyväksi luettavissa osasuorituksena em. opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135h
Itsenäinen ennakkovalmistautuminen kontakteille 15h
Ryhmämuotoinen ennakkotehtävä 10h
Webinaarit 20h
Oppimispäiväkirja 25h
Oppimistehtävä 20h
Itsenäinen työskentely 45h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 10-20 opiskelijaa/toteutus, tasaisesti alkaville toteutuksille.
Avoin amk: 5 paikkaa soten kurkistusopinnot (eivät ilmoittaudu itse, Merja H nostaa toteutukselle)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä yhdestä näkökulmasta kapea-alaisesti. Tunnistat jonkin asiakasryhmän tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osaat määritellä asiakaslähtöisyyden käsitettä kapea-alaisesti ja ymmärrät asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Osaat määritellä osallisuuden ja toimijuuden osatekijöitä kapea-alaisesti.


Tyydyttävä 2
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä kahdesta olennaisesta näkökulmasta. Osaat määritellä kahden tai useamman asiakasryhmän tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja osaat määritellä sen vähintään kahdesta eri näkökulmasta. Ymmärrät asiakkaan asemaan ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Osaat määritellä osallisuuden ja toimijuuden osatekijöitä laajemmin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja osaa tarkastella sitä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Ymmärrät asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittelevän lainsäädännön merkityksen ja tarkastelet sitä useammasta toisiinsa liittyvistä näkökulmista. Osaat tarkastella osallisuutta ja toimijuutta esimerkein havainnollistaen.


Kiitettävä 4
Edellisten lisäksi pystyt tarkastelemaan asiakaslähtöisyyttä ja sosiaali- ja terveys- palvelujärjestelmää useasta olennaisesta näkökulmasta ja tuot esille myös kriittisiä ristiriitaiselta näyttäviä näkökohtia. Tarkastelet aihetta kuitenkin vain yhdestä asiayhteydestä (konteksti) käsin. Osaat tuoda havainnollistaen esille ammattilaisen toiminnan merkityksen osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa ja toteutumisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Edellisten lisäksi pystyt tarkastelemaan opintojakson teemoja useasta eri näkökulmasta ja osaat tehdä niistä johtopäätöksiä. Osaat tarkastella aihetta laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.